Title Image

5 stadier inom grupputveckling

5 stadier inom grupputveckling

Vill du veta mer om ledningsgruppsutveckling i Stockholm? När det kommer till hantering av gruppens prestation finns det många teorier och modeller att använda sig av. En av dessa modeller introducerades av Bruce Tuckman under 1960-talet. Den beskriver de olika stadierna som en högpresterande grupp tar sig igenom.

Vid ledningsgruppsutveckling är det bra att känna till modellen, inte minst för att gruppen sannolikt kommer att behöva ta sig igenom stadierna. Det är en bra idé att låta en certifierad konsult för ledningsgruppsutveckling hjälpa gruppen hantera stadierna på bästa möjliga sätt. Genom att utveckla ledningsgruppen kan du även förbättra operativ verksamhetsstyrning.

Tuckmans femstegsmodell

1. Forming

Det inledande stadiet. Gruppen träffas och får reda på vilka utmaningar de ska klara av, vilka mål de ska nå och hur dessa utmaningar och mål ska tacklas. Stadiet kännetecknas även av att majoriteten håller sig ”lugna i båten”. Gruppens medlemmar börjar orientera sig gentemot varandra och själva uppgiften.

2. Storming

Ett stadium där konflikter kan blossa upp mellan gruppens medlemmar, inte minst på grund av olika förväntningar, personligheter och prestationer. Vid det här stadiet har gruppens medlemmar börjat visa mer av sig själva och hur de arbetar. Gruppledaren behöver hantera konflikterna för att kunna ta sig vidare från detta stadium, speciellt om konflikterna härstammar från olika personligheter och arbetssätt. Här är det återigen bra med en certifierad konsult inom ledningsgruppsutveckling för att enklare kunna ta sig vidare till nästa stadium.

3. Norming

Om gruppen lyckas ta sig igenom det andra stadiet kan de lösta konflikterna leda till att gruppmedlemmarna lär känna varandra bättre, vilket i sin tur kan skapa en starkare känsla av tillhörighet. Interna roller cementeras och medlemmar blir bättre på att arbeta mot det gemensamma målet. Stadiet kännetecknas av acceptans gentemot varandra och ett ökat individuellt ansvar för att nå det önskade resultatet.

4. Performing

Gruppen känner vid det här laget väl till både varandra och själva utmaningen som de har ställts inför. Gruppens medlemmar är i detta skede både kompetenta och självständiga, vilket innebär att de oftast kan ta beslut självmant för att nå det önskade resultatet. Vid ett utvecklingsprogram för team management är detta ett av de önskade stegen att nå eftersom det är nu som gruppen kan prestera som bäst. Det finns tydliga och internt accepterade metoder för att lösa konflikter som blossar upp.

Värt att notera är att en grupp kan återgå till ett tidigare stadium när omständigheterna förändras, exempelvis vid byte av ledare, om gruppen ska byta till ett annat mål eller om nya gruppmedlemmar introduceras. Vid ledningsgruppsutveckling i Stockholm får gruppen lära sig att hantera även dessa utmaningar.

5. Adjourning

Värt att notera att Tuckman introducerade ytterligare ett steg, adjourning, vilket kan översättas till ajournering, ett annat ord för uppehåll. Tuckman syftar till att detta stadium är det avslutande stadiet och att många av de gemensamma aktiviteterna stannar av eller trappas ned, åtminstone tills nästa uppgift kommer.

Susan Wheelans modell IMGD

I Sverige används även Susan Wheelans modell inom gruppsykologi. IMGD-modellen bygger vidare på Tuckmans modell och anses av många vara en vidareutveckling.