Våra arbetssätt

Våra arbetssätt

våra arbetssätt

Vi tar fram tydliga strategier med realistiska och motiverande mål som går att mäta. Ni får en plan som visar hur ni tar er dit. Vi hjälper ledare och medarbetare att tydliggöra de resurser och förmågor som behövs för att öka förutsättningarna att lyckas. Ni får det stöd som behövs för att uppnå de förväntade resultaten.

Vi skapar strukturer och processer som är ändamålsenliga och lätta att applicera. Ni får förutsättningar som på ett effektivt sätt styr det vardagliga arbetet mot verksamhetens mål. Vi klargör vilka värderingar, attityder och beteenden som är viktiga i er företagskultur. Ni får kvitto på ökad attraktivitet och lättare att behålla de bästa förmågorna. Vi visar att rätt kommunikation är nyckeln till framgång. Ni når fram genom bruset i organisationen.

Teamwork en framgångsfaktor – Mer kvalitet till samma kostnad

I den komplexa och ständigt föränderliga värld vi lever i ställs nya krav på både kunder och konsulter för att nå bästa effekt. Vi ser en utveckling där projekt i ökad utsträckning förutsätter att konsultinsatserna är flexibla och ofta krävs expertkompetens i flera olika sakområden snarare än ett. Hur ett projekt ska se ut från start till slut är inte längre en självklarhet, istället formerar det sig ofta under uppdragets gång. Här är team-arbete på konsultfirman en riktig framgångsfaktor erfar Actea. Och kostnaden förblir oförändrad för kund.

På Actea arbetar vi så ofta vi kan i team. Det innebär i praktiken att vi utför precis samma ansvarsfulla arbete som vi alltid gjort och levererar resultat som ger en tydlig effekt hos våra kunder. Men vi har större möjlighet att kunna anpassa kompetensen efter behovet i takt med att ett uppdrag utvecklas hos kunden. Genom att sätta samman olika konsulter med olika erfarenheter i ett team som tar sig an ett gemensamt uppdrag, kan vi möta kundens behov på ett ännu mer kvalitativt sätt. Vi breddar kompetensen som kunden får tillgång till, vi ökar flexibiliteten i arbetet och vi minskar sårbarheten när flera kollegor är insatta i samma uppdrag.

För kunden märks ingen större skillnad i vardagen medan vi som konsulter har en strategi för att arbetet internt i teamet ska flyta på och ge maximal effekt. Varje kund har en uttalad kontaktperson hos oss som är den som sköter den huvudsakliga kontakten och kommunikationen med kunden, såvida det inte finns önskemål om att träffa hela teamet. Annars sker team-arbetet i bakgrunden där vi i en kontinuerlig process ser till att matcha rätt kompetens med behov längs vägens gång.

Flexibelt och kundstyrt

Genom att arbeta i team kan vi erbjuda kunden såväl spetskompetens som breddkompetens på samma gång, utan att det kostar kunden mer. Vi har också ökade möjligheter att vid behov växla upp tempot i ett uppdrag om så skulle bli nödvändigt och minskar risken för förseningar även om kundens process eller behov förändras längs vägen. Vi kan då anpassa oss snabbt och enklare än annars. Allt som allt gör teamarbete att dynamiken i ett uppdrag ökar och kvaliteten i leveransen säkras på ett mer effektivt och robust sätt.

Vi ska också tillägga att det för oss konsulter är oerhört roligt att arbeta i team. Att få ta del av varandras kompetenser på ett direkt sätt i vardagen med syfte att skapa lärande och kvalitet hos kund är enormt givande. Vi hoppas att trenden fortsätter med fler och fler kunder som möjliggör för oss att erbjuda team-arbete som en lösning när vi tillsammans med kunden tar oss an stora och små utmaningar för att ge effekt i vardagen.