Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Organisationsutveckling gav förutsättningar för ökat kundfokus

Kundens utmaning

Detta projekt fick i uppdrag att uppgift skapa förutsättningar för en ny samverkansmodell (styrmodell) och arbeta fram en struktur för en framtida organisation som skapar bättre förutsättningar för ett ökat kundfokus. Likaså identifierades ett behov av att synkronisera och leda utvecklingen av de kommungemensamma frågorna över förvaltningsgränserna. Samverkansmodellen innebar en kursändring – Att gå från stuprörsstyrning till EN kommun.

Som en konsekvens av detta förändrades uppdraget för Kommunledningskontoret och Serviceförvaltningen. Det centralt placerade verksamhetsnära stödet i form av HR, Ekonomi och Kommunikation fick nu en plats ute i verksamheterna och kvar behöll man centralt processägarskapet och vissa nödvändiga funktioner.

Uppnådd effekt

En organisation som arbetar tillsammans för invånarnas bästa som EN kommun samt är rustad att möta framtidens utmaningar. Effekten är ökad förmåga att hantera kommungemensamma utmaningar och att fler uppdrag löses tillsammans oavsett organisation. Dessutom en ökad öppenhet och helhetssyn över organisatoriska gränser och tydligare ansvar i kommungemensamma frågor.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Helen Palm
Helen Palm
Affärs- och marknadschef Management
Viktor Storberg Svahn
Viktor Storberg Svahn
Vice VD