Förändringsledning

vi kan FÖRÄNDRINGSLEDNING

Vad är egentligen förändringsledning? En metod och ett verktyg som underlättar beteendeförändring inom ett team eller en organisation. En typ av tillvägagångssätt som exempelvis kan användas av en ledningsgrupp för att implementera förändring – med stabila flöden, strategier och affärsprocesser som följd.

Effektivt och ansvarstagande ledarskap kommer nämligen inte av sig självt. För att åstadkomma långsiktiga och bestående förbättringar inom hela eller delar av en verksamhet bör åtgärderna tvärtom implementeras på ett strukturerat sätt, baserat på tydliga delmål och visioner. Gärna med hjälp av en kompetent konsult inom förändringsledning.

Oavsett om det gäller förändringsarbeten inom försvar, näringsliv eller offentlig sektor så erbjuder vi på Actea väl beprövade verktyg för förbättrade processer. Vi är stolta över vår arbetsmodell som vi kallar för Effekttriangeln och som bygger på forskning, gedigen erfarenhet och fakta. Vi tror på samspelet mellan kultur, nuläge och struktur och har därför baserat våra insatser på just det, i kombination med kommunikation och stärkta relationer.

Läs mer om förändringsledning och om våra arbetssätt här nedanför.

VAD ÄR FÖRÄNDRINGSLEDNING?

Effektiva organisationer handlar i hög grad om att skapa smidiga arbetsflöden utan flaskhalsar och resursslöseri. Till exempel med hjälp av organisationsutveckling, tydligt formulerade verksamhetsplaner och IT-styrning. Men lika viktigt är det också att investera i personalen – deras kompetens, handlingskraft och välmående. I grund och botten är det människorna inom verksamheten som skapar resultaten. Om teamen inte mår bra eller trivs med rådande strukturer så spelar det därför ingen roll hur mycket investeringar som görs inom de rent tekniska delarna av organisationen.

Hur fungerar då detta rent praktiskt? Till att börja med gäller det att se bortom prestation, resultat och lönsamhet. Sådana faktorer är visserligen viktiga delar av framgångsrika affärsprocesser, men riskerar också att ställa sig i vägen för utvecklingsarbetet och för personalens motivation. Du som vill bygga ett arbetsklimat där samtliga medarbetare känner sig delaktiga på vägen mot effektiviserade strategier bör även fokusera på stark kommunikation, samverkan och inkluderande strukturer. Förändringsledning är då en utmärkt väg att gå.

Alla typer av förändringsarbeten bör med andra ord inkludera insatser och ledning som rör mjuka och psykologiska aspekter. Ett slags komplement till arbetet som rör projektledning och programledning. På så vis blir det möjligt att lägga grunden för mer bestående och långsiktiga förändringar och förbättringar.

FÖRÄNDRINGSLEDNING – ETT HANTVERK

Actea är en konsult inom förändringsledning och hjälper dig i arbetet med att skapa förutsättningarna för nya rutiner, strategier och affärsprocesser. Tillsammans tar vi fram strukturer och digital transformation som både ser till individer, team och hela organisationens behov. Detta arbetet kan vi sedan komplettera med andra effektiviserande insatser. Framgångsrikt utvecklingsarbete bygger på många olika typer av insatser och för att underlätta är det bra att ta hjälp av en och samma aktör för samtliga insatser.

Vi på Actea är en specialiserad konsult inom förändringsledning som alltid utgår från ert aktuella nuläge för att komma fram till strukturer som passar just era behov och förutsättningar. Det är viktigt för oss att ni hela tiden har god insyn i arbetet, och vi stämmer löpande av för att kontrollera att de nya strategierna överensstämmer med era mål.

FÖR ÖKAD FÖRSTÅELSE OCH MOTIVATION

Genom att förankra målet med förändringsarbetet underlättas god förståelse bland de anställda. Detta resulterar i sin tur i högre motivation och engagemang och till att fler kan bidra till att upprätthålla de nya, effektiviserade strukturerna.

Du som vill veta mer om förändringsledning eller andra effektiviserande tjänster kan kontakta oss på Actea redan idag. Vi är en certifierad konsult i förändringsledning som ser både den enskilde individens och hela organisationens behov.