Title Image

Allt du behöver veta om verksamhetsstyrning

Allt du behöver veta om verksamhetsstyrning

Det finns många sätt att styra en verksamhet. Historiskt har företagets ekonomi använts som vägledning. Budgetering och produktkalkylering är två exempel på styrtekniker som användes för att leda verksamheten till olika mål. Idag utförs verksamhetsstyrning på ett annat sätt, med ett mer övergripande perspektiv som dessutom innefattar mer än bara finansiella mått.

VAD BETYDER VERKSAMHETSSTYRNING?

Precis som namnet antyder handlar det om att hur verksamhetens styrs, det vill säga vad ledningen gör för att företaget ska nå de uppsatta målen. I praktiken handlar det om hur ledningen organiserar företagets interna resurser samt fastställer vilka aktiviteter och åtgärder som ska utföras för att nå de olika målen.

VARFÖR ÄR VERKSAMHETSSTYRNING VIKTIGT?

Vikten av operativ verksamhetsstyrning är oerhört stor. Hur en verksamhet styrs har trots allt en betydande roll i verksamhetens sannolikhet att nå framgång samt hur organisationskulturen utvecklas. Det gamla sättet att styra en verksamhet, via ekonomistyrning, lade stor vikt på att förbättra de finansiella måtten. Omsättningen skulle öka och mer värde skulle skapas för själva företaget, något som presenteras i samband med varje kvartalsrapport.

Detta fokus hade många nackdelar, inte minst det blev svårt att upptäcka brister i verksamheten. Den ökade omsättningen kanske berodde på nya leverantörer vars produkter inte höll lika hög kvalitet men som däremot var betydligt billigare att införskaffa.

Modern operativ verksamhetsstyrning flyttar fokus från de finansiella måtten till andra, mer relevanta mått och nyckeltal. Att förbättra företagets finanser var fortfarande viktigt men det blev minst lika viktigt att skapa mervärde för kunderna och även medarbetarna.

Samtidigt förändrades även informationsflödet. Istället för att chefer och medarbetare får information i regelbundna omgångar (med kvartalsrapporterna) blev informationen tillgänglig när den var som mest relevant. Modern operativ verksamhetsstyrning kan hjälpa ett företag, en organisation eller en myndighet att fokusera på det som verkligen är viktigt.

VIKTIGA FAKTORER FÖR ATT LYCKAS MED VERKSAMHETSSTYRNING

Det finns flera faktorer som behöver belysas, omarbetas och utvecklas för att en verksamhet ska kunna förändras till det bättre. Ett bra sätt att börja är genom att anlita en konsult inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Konsulten kan hjälpa till med förändringsprocessen på flera sätt, inte minst genom att bidra med ett objektivt perspektiv. En viktig faktor för att lyckas med verksamhetsstyrning är ledningens engagemang. Om ledningen inte backar upp detta förändringsarbete fullt ut ökar risken markant för att implementeringen misslyckas. Det är minst lika viktigt att medarbetarna också är delaktiga och förstår behovet av förändring. Ju mer delaktiga medarbetarna är, desto enklare blir det att utveckla verksamhetsstyrningen.

En annan viktig faktor för att nå framgång är ledningens förmåga att kommunicera tydligt med samtliga inblandade parter. Genom att till exempel kommunicera tydligt till medarbetarna varför vissa åtgärder utförs, vilka strategier som ligger bakom dessa och vad förändringsarbetet ska resultera i blir det lättare att få med sig medarbetarnas engagemang, tilltro och förståelse.

Alla dessa faktorer påverkar och påverkas av organisationens kultur, vilket i sig kan räknas som en kritisk framgångsfaktor. Kulturen innefattar i sin tur flera saker, exempelvis värderingar, traditioner och förhållningssätt till exempelvis framgång och misstag.

HITTA EN KONSULT SOM KAN HJÄLPA DIG MED VERKSAMHETSSTYRNING I SVERIGE

Att skapa förändring inom en organisation är svårt men inte omöjligt. Det finns flera sätt att nå framgång, bland annat genom att anlita en duktig konsult inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Dessa konsulter kan hjälpa ledningen med analyser, processutveckling, goda råd och mycket mer. Många konsulter har gjort karriär genom att hjälpa företag bli mer effektiva, värdeskapande och i slutändan mer framgångsrika.

Om organisationen eller företaget inte når de uppsatta målen är det dags att göra något åt saken. Genom att utveckla verksamhetsstyrningen blir det lättare att nå långsiktiga mål och skapa en hållbar verksamhet.