Title Image

Bra att känna till om värdegrunder för företag

Bra att känna till om värdegrunder för företag

Ett företag formas av flera aspekter, från själva verksamheten till hur personalen och styrelsen beter sig gentemot varandra, mot kunderna eller mot andra. Beteendet i sig styrs av individernas värderingar, etik och moral. Företagets och personalens beteende skapar i sin tur företagets kultur. Företagskultur kan förenklat beskrivas som interna antaganden för vad som är ett korrekt eller godkänt beteende. Företagets kultur har en enorm påverkan när det kommer till personalens välbefinnande. En viss företagskultur får vissa personer eller personligheter att trivas bättre än andra. Med hjälp av rätt värdegrund kan företag forma och påverka både företagskulturen och verksamheten.

 

Vad är värdegrund för ett företag?

Frågan ”Vad är värdegrund för företag?” är inte lätt att svara på. Det handlar i princip om vad människorna inom företaget tycker är viktigt och värdefullt för verksamheten. Oftast handlar det om abstrakta värden som exempelvis respekt, det vill säga att alla medarbetare ska respektera varandra, kunderna eller yrket. Detta kan i sin tur yttra sig i att företaget alltid kör med ”rent mjöl i påsen” eller alltid pratar respektfullt till varandra.

En annan värdegrund skulle kunna vara miljö, exempelvis att verksamheten ska jobba på ett miljömedvetet sätt. Naturligtvis kan även andra ord användas för att mena samma sak. Miljöaspekten skulle kunna gå inom beteckningen ”hållbarhet” eller ”omtanke”. En värdegrund är helt enkelt något som är viktigt för företaget.

 

Varför är värdegrunder och företagskultur så viktigt?

Värdegrunderna visar vad som värdesätts av företaget. De hjälper personalen att agera på ett önskvärt sätt och finns även som stöd när olika beslut ska tas. Värdegrunderna kan även användas för att motarbeta och minimera ett negativt och oönskat beteende. Ett agerande som går i linje med värdegrunderna anses vara bra. Ett agerande som går emot värdegrunderna ska undvikas eller korrigeras. Om miljö är en värdegrund för företaget är dumt att välja en fraktlösning som är billig men som samtidigt skadar miljön.

Värdegrunderna är viktiga eftersom de hjälper till att forma företagskulturen, vilket i sin tur är ett uttryck för vad personalen och ledningen tycker är bra och rätt. Det finns alltid en företagskultur inom ett företag och den är inte alltid positiv. Genom att använda värdegrunder kan man skapa en företagskultur som känns bra för alla.

 

Hur utvecklar man värdegrunder?

Det finns olika metoder att använda sig av för att utveckla värdegrunder. Det enklaste sättet är att helt enkelt låta ett specialiserat konsultbolag hjälpa till. Consulting inom värdegrund för företag är en tjänst som går ut på att hjälpa företag hitta värderingar och värdegrunder som samtliga kan ställa sig bakom. Consulting handlar om mer än att företaget får ett gäng med ord i en styrdokument. En stor del av arbetet går ut på att hjälpa företag använda värdegrunderna i den dagliga verksamheten. På så sätt blir dessa värdegrunder mer än bara floskler. Det finns även andra tjänster som går ut på att hjälpa företaget använda sina värdegrunder på ett mer effektivt sätt, exempelvis genom training eller rådgivning. Ett tips är att undersöka konsultbolagets olika referenscase för att se hur de har löst liknande uppdrag tidigare.

 

Exempel på värdegrunder för företag

Respekt och miljö är två värdegrunder vi redan har tagit upp. Andra exempel på värdegrunder för företag är professionalism, objektivitet, människan först, glädje och ansvar. Orden i sig har en viss betydelse men oftast är det förklaringen bakom ordet som beskriver själva värderingen. Professionalism kan i det här fallet betyda att företaget strävar efter att alltid bete sig korrekt. För vissa verksamheter där det oftast uppstår konflikter kan detta syfta till att personalen alltid bör bete sig ”professionellt”, oavsett vad det är för situation.