Title Image

Hur förbereder ni er?

Hur förbereder ni er?

Stabsmetodikutbildning – Förberedelse inför krissituationer som coronaviruset (COVID-19)

När en krissituation uppstår är en konkret och uppdaterad stabsmetodik avgörande för att krishanteringen ska vara så effektiv som möjligt. Detta är speciellt framträdande vid stora krissituationer och vid epidemier som coronaviruset (COVID-19).

För att undvika panik och försäkra sig om att allt går rätt till är samverkan och samordning essentiellt. Alla aktörer behöver vara på samma sida, vara införstådda med vad som måste göras och vara medvetna om det gemensamma språket, terminologin och styrdokument.

Med en stabsmetodikutbildning kan du förbereda dig och din organisation inför att hantera en krissituation, stora som små, på ett effektivt sätt. Syftet med vår utbildning är att utveckla deltagarnas kunskap och kompetens i form av myndighetens/företagets stabsmetodik, samt bistå med verktyg för att kunna arbeta i stab i den egna organisationen. För mer information om vår stabsmetodikutbildning kan du kontakta Actea direkt, eller besöka hemsidan för vår stabsmetodikutbildning.

Våra stabsmetodikutbildningar kombinerar teori med praktik där du får testa det du lärt dig i praktiska övningar. Du kan läsa mer om de olika teoretiska och praktiska momenten som ingår i vår stabsmetodikutbildning direkt här på vår hemsida.

Acteas stabsmetodikutbildning ger dig kompetensen och verktygen som behövs för att kunna arbeta effektivt i stab och behärska utmaningarna i extraordinära händelser. Du lär dig också att effektivt och på ett korrekt sätt utvärdera befintliga styrdokument samt genomfört arbete utifrån fastställda rutiner

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, fastslår angående coronaviruset att:
“MSB gör bedömningen, i lägesbilden den 5 mars, att berörda myndigheter och organisationer har en god beredskapsplanering i nuläget men att de behöver ta höjd för en eskalering och utdragen hantering. För att säkerställa fortsatt god beredskap uppmanar MSB alla aktörer som har ansvar för samhällsviktig verksamhet att se över sin personalplanering och se till att de får fortsatt tillgång till viktiga varor.”

Källa: https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/