Title Image

Er digitala resa

Er digitala resa

Digitaliseringen är den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025 enligt World Economic forum. I vår omvärld sker en snabb digital förändring och för många organisationer är det en utmaning att hänga med i utvecklingen då man fastnar i gamla tankesätt och strukturer.

För att kunna skapa en förändring och utveckla och förbättra en verksamhet behöver man veta var man står och med det som utgångspunkt skapa en riktning mot var man vill vara. Utifrån vår erfarenhet av verksamhetsutveckling i flera företag, kommuner, landsting, och myndigheter vet vi att digitalisering bör betraktas som just verksamhetsutveckling snarare än att vara ett mål i sig. Actea Consulting har utifrån detta resonemang utvecklat ett verktyg för en nulägesanalys för att beskriva er organisations digitaliseringsmognad. I detta arbete beaktas exempelvis följande aspekter av er verksamhet:

  • Ledning – ledningens inställning, engagemang, och stöd till digitalisering
  • Process – i vilken grad processen för digitalisering är implementerad och fungerar i verksamheten
  • Medarbetare, kompetens, och utbildning – förmåga hos en verksamhet att arbeta med digitalisering
  • Mätning och prognostisering – medvetenhet om betydelsen av mätning och prognostisering för realiseringen av digitaliseringen
  • Verktyg och IT-stöd – hur olika verktyg stödjer genomförandet av digitalisering

 

I analysen ingår bland annat djupdykande intervjuer med ledningen för att säkerställa stark koppling till era möjligheter och utmaningar. Utifrån analysen kan en utvecklingsplan med specifika insatser skapas som möjliggör effekt i vardagen för medarbetarna och organisationens kunder/brukare. Analysen kan även stötta arbetet med att styra investeringar och att påvisa nyttan av genomförda insatser i verksamheten.

För mer information kontakta oss gärna så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er att ta nästa steg på er digitala resa.