Title Image

Få ut maximalt av en förändringsledningsutbildning

Få ut maximalt av en förändringsledningsutbildning

Det är inte alltid lätt att vara chefen. Du förväntas leda din grupp på ett klokt och genomtänkt sätt. Du ska ha bra relationer till medarbetarna på alla nivåer, samtidigt ska du leverera till dem som du rapporterar till. Dessutom förändras kraven i omvärlden. Och det går fort. Vart ska du själv vända dig för råd om metoder och verktyg, exempelvis inom området förändringsledning?

Låt säga att det ska göras en stor förändring av de tekniska och digitala systemen där du jobbar. De nya stödsystemen kommer att kräva nya arbetssätt och medföra stora förändringar. Kanske har det redan skapat oro i leden. Det här kommer att få återverkningar på både kort och lång sikt. Du känner på dig att kulturen i organisationen kommer att påverkas och det är svårt att se i vilken ände du ska börja. Ett lämpligt första steg är att boka in en förändringsledning kurs.

Riktningen

Ta det lugnt. Du är inte ensam. Men med ökad kunskap får du en bättre förståelse för hur du ska driva förändringsarbetet i den riktning du vill och behöver. En av de tre viktiga perspektiven i teorimodellen hos Actea, är just ”riktningen”. Under den rubriken listas den viktiga visionen, affärsidén samt de långsiktiga målen och strategierna. Utan dem är det svårt att komma framåt. Det går inte alltid så snabbt att formulera vad som menas med termerna, men det är till stor hjälp för ett bra resultat, att man har enats om dem.

Strukturen

Under en förändringsledning utbildning är detta nästa viktiga del av treenigheten. ”Strukturen” och de lite mer konkreta inslagen, som styrmodell, organisation, processer, stödsystem, arbetssätt och rutiner. De här faktorerna är mera synliga för både ledningsgrupp och medarbetare. Men det kan variera hur de uppfattas och vilken betydelse de har för nuläge och framtida position.

Kulturen

Ofta blir uppdragen skräddarsydda för att möta behoven i just din organisation. I den här delen av triangeln, ”kultur”, är det fokus på ledarskap, medarbetarskap, värderingar, attityder, kultur och beteenden. Sammantaget kallas den här teorin för Effekttriangeln. Den har visat sig fungera bra i de här sammanhangen och grundar sig på fakta och forskning. Därför baserar förändringsarbetet på denna.

Verktyg och resultat

Några av de förväntade resultaten är en djupare förståelse för processerna och rollen som förändringsledare, ökade kunskaper om planering, styrning och hantering av motstånd. Många deltagare upplever att de fått med sig en bra uppsättning verktyg och metoder för arbetet på hemmaplan. Förmågan att se och koppla samman de tre perspektiven brukar bli något av en aha-upplevelse. Det är naturligtvis väsentligt att känna att de nya kunskaperna håller över tid, under processernas gång, därför är det en bra idé att redan under projektets gång boka in tillfällen för uppföljningar och återkoppling. Det är tryggt, det är smart och till nytta för alla.