Title Image

För att se hela bilden måste man titta utanför ramen

För att se hela bilden måste man titta utanför ramen

Actea vill förse Sveriges offentliga sektor med kunskap som ger beständig effekt. Då räcker det inte att kunna det som explicit efterfrågas för en uppgifts lösande. Nyckeln är att förstå i vilket sammanhang, framförallt politiskt och ekonomiskt, som något efterfrågas. Det är först då verkligt värde kan skapas i relationen mellan kund och leverantör, först då som summan blir större än delmängderna.

Något av det viktigaste vi som rådgivare kan tillföra är alltså perspektiv. Perspektiv som placerar kundens önskemål i en helhet, som hjälper kunden med objektivitet, men också problematiserar och utmanar ett inifrån-och-ut-tänkande. Det är inte alltid lätt eller entydigt – men man måste försöka!

I januari 2017 analyserade Actea ingående den statliga utredningen ”Logistik för högre försvarsberedskap” (SOU 2016:88). En utredning vars förslag och potentiella påverkan på två av våra viktigaste kunder, Försvarsmakten och Försvarets materielverk, vi bedömde som närmast paradigmatiska.

Därmed var det något vi i vår strävan efter bestående effekt hos våra kunder behövde förhålla oss till och beakta i våra kundrelationer och våra lösningar så tidigt som möjligt – helst först av alla. Analysen gjordes i kontexten av bland annat försvarsbeslutet för 2016–2020 (Prop. 2014/15:109) och den strategiska förflyttning i ledning och styrning av offentlig sektor, bort från new public management, som regeringen kommunicerat vårvintern 2016 (Fi/20116/00506/SFÖ). Något som tydliggjorde utredningsförslagens roll i en större helhet.

Under 2017 och 2018 ökade komplexiteten i analysen successivt med data från ytterligare statlig utredning avseende materielförsörjning och försvarslogistik (SOU 2018-7, med flera), utredning av Försvarsmaktens organisering, delrapport inriktningsbeslut för totalförsvaret 2021-2025 (Ds 2017-66) och divergerande remissvar på den ursprungliga utredningen.

För Acteas del kom analysen och den löpande revisionen att agera som tankemässigt ramverk för ett antal uppdrag under 2017 och 2018 åt framförallt Försvarets materielverk. Och med facit i hand har Actea genom det kunnat leverera effekt som är relevant även efter genomförandet av utredningens förslag den 1 januari 2019. Något vi bedömer inte hade varit möjligt utan vår strävan efter sammanhang och helhet.

I maj 2019 kom så Försvarsberedningens slutrapport ’Värnkraft – Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025’ (Ds 2019-8) inför försvarsbeslut 2021–2025, och som på bästa vis ska vägleda oss i vår strävan efter relevans och värdeskapande i och åt offentlig sektor. Därtill väntas utredningen ”Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel” bli klar i december 2019. Med den kompletteras statens avsikter avseende totalförsvaret ytterligare.

Niclas Björklund, analytiker

Vi på Actea försöker alltså att alltid titta utanför ramen för att verkligen se hela bilden. Vill du vara med och skapa verkligt värde? Som kund eller som anställd? Sök kontakt med oss!