Title Image

Genomlysning-en effektiv grund för förändringsarbete

Genomlysning-en effektiv grund för förändringsarbete

Organisationer och företag präglas idag av höga krav på digitalisering och effektiva IT-processer. Bara med hjälp av skräddarsydda rutiner, processer och plattformar är det möjligt för verksamheter att faktiskt stå sig i konkurrensen.

Men för att bygga en stabil grund krävs interna satsningar och investeringar som grundar sig på analyser av verksamhetens specifika nuläge. Bara genom att lokalisera mål och problemområden är det möjligt att hitta fram till nya strategier  som bättre överensstämmer med organisationens förutsättningar och som möter rådande krav och önskemål.

Detta görs förslagsvis i samarbete med en konsult inom effektivisering som då gör en fullständig genomlysning  av verksamheten. Du som vill veta mer om hur denna typen av insatser går till kan läsa mer här nedanför:

Förberedelse – identifiera mål och bakgrund till mål

En genomlysning kan genomföras på lite olika sätt och inom olika team, beroende på vilken del av organisationen som berörs av förändringsarbetet. Men, till att börja med gäller det att aktören som genomför genomlysningen har den aktuella verksamhetens målsättningar klara för sig. Först efter det kan man lägga upp en plan för hur arbetet ska struktureras och läggas upp.

Underlag – analys och utvärdering

 En verksamhet bygger på och omfattar kulturella och beteendemässiga perspektiv men även strukturella och strategiska aspekter. För att hitta rätt samverkan mellan dessa ingångar så krävs ett dialog-och analysbaserat upplägg med direkt koppling till det målidentifierande arbetet. En viktig del av att konkretisera målsättningen och vägen dit är till exempel att sätta ord på vilka hinder man kan tänkas stöta på längs med vägen.

För en komplett kartläggning av verksamheten är det viktigt att alla berörda medarbetare involveras i processen. På så sätt skapas också en grund för god förståelse och motivation inför utvecklingsarbetet.

Implementering – uppföljning

I arbetet med att förändra och effektivisera en verksamhet bör alla inblandade sträva åt samma håll. Utöver att ta fram ett konkret och träffsäkert underlag med IT- genomlysning är det därför viktigt att stärka kommunikationen och relationerna mellan de anställda. Företag som lägger tid och kraft på att bygga välfungerande team i samband med satsningen kommer att kunna njuta av förbättringarna under lång tid framöver.

Nytt år, nya tag. Verksamheter som siktar du på att göra 2018 till ett nytt framgångsår kan kontakta Actea redan idag. De erbjuder konsulttjänster och utbildningar för organisationer som vill effektivisera sina arbetsflöden.