Title Image

Intervju med Joakim Hessling – verksamhetsutvecklare inom processtöd och samverkan

Intervju med Joakim Hessling – verksamhetsutvecklare inom processtöd och samverkan

Vem är Joakim Hessling?

I grunden är jag statsvetare och har läst statsvetenskapliga programmet i Uppsala, och tagit min kandidat inom Freds- och konfliktkunskap. Efter det så kände jag att det kändes inte riktigt rätt för mig, så då gick jag vidare till Linköpings universitet och tog en masterexamen som är mer förvaltningsinriktad. Efter examen jobbade jag 6 månader på Försäkringskassan, som utredare på sjukpenningen. Efter det blev jag rekryterad till Actea.

Varför valde du Actea?

Under utbildningstiden arbetade jag extra inom Kriminalvården, och tycker att de offentliga verksamheterna som vi har är väldigt intressanta. Det som blev påtagligt när jag arbetade inom Kriminalvården var att allmänheten har så lite kunskap om myndighetsvärlden. Ofta är det ju USA som ligger i fokus inom film och tv, så det känner folk bättre till. Exempelvis kunde det ibland vara så att när det kom in folk som blivit frihetsberövade så krävde de att de skulle få ringa sitt telefonsamtal, men så går det ju inte till i Sverige. De frågade ju det eftersom de sett det i amerikanska filmer.

När jag läste utbildningen i Linköping så blev det tydligt för mig att det var inom offentlig sektor och myndighetsvärlden som jag ville arbeta – men med ett externt perspektiv. Så rollen som konsult tänkte jag skulle passa mig bra. Jag gjorde min praktik på Ramböll, så jag jobbade hos dem i 6 månader. Det gav mig en grundförståelse för hur konsultbranschen fungerar. Jag trivdes väldigt bra där, och fick hugga in i många olika projekt. I samband med mitt sista år på masterutbildningen blev jag anställd som forskningsassistent på Centrum för kommunstrategiska studier. Där arbetade jag med en forskare som arbetade med korruptionsrisker, och mitt fokus var kommunalt helägda bolag och deras sponsringsverksamhet. Så först hade jag erfarenhet från konsultvärlden, och sen forskarvärlden. Det resulterade i att jag skrev min masteruppsats inom området ledning och styrning av kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform. Då fick jag tillfälle att fördjupa mig inom sponsringsverksamheten igen. Det är ju en slags gråzon mellan politik, förvaltning och andra samhällsaktörer. Det tyckte jag var väldigt intressant, och jag hade gärna gått vidare med det, men hade inte lust att fortsätta och doktorera just då. Så då började jag på Försäkringskassan, innan jag kom till Actea.

Vilka typer av uppdrag arbetar du med?

På Actea har jag arbetat mycket med olika processfrågor, tex processkartläggningar, processmodulering och processutveckling. Jag har också haft uppdrag inom strategiutveckling, samt gjort utredningar och genomlysningar. Jag tycker att alla mina uppdrag varit roliga, men på olika sätt förstås. Det är väldigt kul att få komma ut i verksamheter och jobba med ledningsfrågor och att få träffa de som arbetar ute i verksamheterna. Det är roligt att höra hur de beskriver sin vardag, och att tillsammans med dem arbeta med problemlösning.

Hur kan du använda din militära bakgrund?

Om man undantar de rena kunskapsfrågorna, så har jag mest nytta av systemsynen. Verksamheterna existerar inte i vacuum, utan finns alltid i ett sammanhang, och man måste se på helheten. Det finns alltid ett större perspektiv, men man får inte heller glömma bort de olika delarna. Det är viktigt att se hur allt hänger ihop, och få en förståelse för hela maskineriet.

Hur ser ditt drömuppdrag ut?

Det skulle vara något uppdrag inom totalförsvaret, så att jag får använda min kunskap om risk- och hot mot vårt samhälle, men också de funktioner som är samhällsbärande. Skärpunkten mellan det militära och de civila tycker jag är väldigt intressant. Det förekommer så många diskussioner just nu som är väldigt viktiga och väldigt intressanta och frågorna om samverkan och samarbete är så otroligt viktiga i de här sammanhangen. Den pågående pandemin är ett exempel på hur viktiga de här frågorna är. Det måste vara tydligt vem som har ansvar för olika delar, och det får inte vara personbundet utan det ska vara verksamhet som bedrivs.