Kultur – Att leda för robust och hållbar framgång

Kultur – att leda för robust och hållbar framgång

Utveckla ledarskap-& medarbetarskap för önskad kultur

Bra och effektivt ledarskap handlar om ansvarstagande och tydligt formulerade krav. Samtidigt är det viktigt att personer i chefsposition är flexibla och klarar av att ta fram strategier som matchar den snabbt föränderliga konkurrensen.

Företag som vill växa och utvecklas måste investera i kvalitativ och kompetent ledarskap och ledarskapsutveckling. Det är ofta i verksamhetens toppskikt som beslut om förändringsinsatser och utvecklande projekt fattas, och därför är det naturligtvis också av högsta vikt att ledningen är fullt införstådd med verksamhetens eventuella utmaningar och behov. Först när man har goda insikter och kunskap om vilka områden som kan utvecklas är det också möjligt att fatta de rätta besluten.

Ledarskap och ledningsutveckling

Som chef är det viktigt att reflektera över sina förmågor och prestationer, och om man klarar av att prestera och ta de beslut som utvecklar verksamheten. Löpande kompetensutveckling och ledarskapsutbildningar är avgörande för att hänga med i det höga tempot och för att bygga en stabil ledarskapskultur.

För företag med chefer på många nivåer och avdelningar kan det vara värt att skräddarsy ett eget, koordinerat ledarskapsprogram. På så vis underlättas konsekvent ledarskap på alla nivåer inom organisationen.

Vi på Actea hjälper till med att formulera era specifika behov och med att samordna insatser för stärkt ledarskap på många nivåer. Vi vet att all typ förändring börjar internt och organisationens chefer axlar då en viktig roll i alla led av utvecklingsarbetet. Men hur går vi då tillväga? Hur lägger vi upp arbetet i praktiken?

Vi utgår från tankesättet att er verksamhet är tredimensionell och att tjänster som exempelvis ledarskapsutveckling fyller bästa möjliga funktion om man fokuserar på samspelet mellan perspektiven struktur, riktning och kultur. Kommunikation och relationer är avgörande faktorer när det kommer till att bygga starka företag. Naturligtvis kan vi också skräddarsy ledningsprogram som säkerställer effektiva processer även under lång tid framöver.

Vi har många års erfarenhet och lyckade samarbeten som bekräftar att vårt arbete utvecklar verksamheter i nya riktningar. Oavsett om din organisation verkar inom näringslivet, försvaret eller offentlig sektor.

Läs gärna mer i våra case Ledningsgruppsutveckling och Ledarskapsprogram

Värdegrund och företagskultur – utveckla företaget inifrån

För att kommunicera en sund och positiv företagskultur krävs genomarbetade värderingar och attityder. Varumärkets identitet hänger direkt samman med kommunikation, arbetsprocesser, moral, samarbete, mångfald och multikultur

Bara genom att ta fram en enhetlig värdegrund blir det möjligt att formulera organisationens mål, riktning och arbetsprocesser. För att värdegrunden ska kunna omsättas även i praktiken krävs dock att samtliga medarbetare informeras om verksamhetens kärnvärden, syfte och riktlinjer. Tack vare grundläggande förståelse och kunskap formas stabila strategier som löper som en röd tråd genom företagets alla olika nivåer. En stor fördel i kommunikationen med exempelvis kunder, partners och leverantörer.

I samarbetet med oss utgår insatserna alltid från Effekttriangeln. En unik arbetsmodell som väcker motivation och engagemang bland samtliga inblandade och på så vis skapar förutsättningar för smidiga förändringsinsatser. Detta oavsett om förändringen omfattar enskilda team eller verksamheten som helhet. Modellen bygger på idén att skapa teamkänsla, etablera kommunikation och stärkta relationer. Alla viktiga redskap för att hitta rätt balans i samspelet mellan verksamhetens struktur, riktning och kultur.

Det spännande med kultur och värdegrundsfrågor är att de inte bara berör ledningsgruppen eller de respektive avdelningscheferna. Tvärtom ger denna typen av mjuka värden bara strategisk effekt om de faktiskt fångas upp av samtliga anställda och inblandade i verksamheten.

Men vad ingår då i detta område? Vilka beteenden handlar det om? Mer konkret berörs faktorer som språk, ämnes- och ordval, vardagligt bemötande, jargong, gränssättning, hierarki och även rent kulturella ingångar. Det sistnämnda ramar in företagets och de anställdas inställning till organisationen som sådan, exempelvis vad gäller öppenhet, relationer och kommunikation. Detta kommer dock inte av sig självt utan kräver meningsskapande, att chefer och medarbetare faktiskt sätter ord på företagskulturen och dess grundvärderingar. Först då blir det möjligt att skapa ett varumärke med stark identitet och profil.

Hur kommer man då vidare med det värdegrundande arbetet?

Till att börja med gäller det att formulera mål och tankar om framtida positionering. Vad vill man uppnå, och på vilka sätt? Nästa steg är att analysera verksamhetens faktiska nuläge och ställa detta mot de olika målen. Hur förhåller sig nuläget till målen och vad måste göras för att de bägge delarna ska samspela på ett bättre sätt. Till detta hör även att ta hänsyn till företagets image och omvärldens bild av bolaget.

En väl genomarbetad företagskultur med enhetliga värderingar utgör själva kärnan i en organisation. På så sätt är det möjligt att bygga en konsekvent, enhetlig och trovärdig verksamhet som också gör det lättare för de anställda att förhålla sig till kunder, ta beslut, samarbeta och hitta rätt roll och rutiner i olika affärsprocesser. Detta effektiviserar i sin tur produktiviteten och stärker företagets tillväxt, vilket i sin tur bidrar till förbättrad motivation bland personalen.