KVALITET, MILJÖ och JÄMSTÄLLDHET

left
POLICY KVALITET

Actea skall kännetecknas av verksamhetskonsulttjänster av hög kvalitet och bidra till våra kunders utveckling.

Med detta menar vi att:

 

 • Kunden ska känna att den bemöts av kompetenta medarbetare som visar förståelse för kundens utmaningar
 • Våra uppdrag utförs med ett strukturerat och metodiskt angreppssätt
 • Fortlöpande utvärdera och utveckla befintliga och nya metoder
 • Alla medarbetare samarbetar för att ständigt förbättra verksamheten, uppfylla alla ställda krav (kundkrav, lagkrav samt övriga krav) samt hantera risker och möjligheter
 • Alla medarbetare ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling
 • Sträva efter att leva upp till vår vision att överträffa förväntningar, bidra till samhällsnytta och effekt i vardagen
POLICY MILJÖ

Actea skall uppfattas vara ett trovärdigt alternativ gällande miljöarbete inom verksamhetskonsulttjänster.

Med detta menar vi:

 

 • Att ständigt skydda miljön och förbättra miljöarbetet inom företaget och minska miljöbelastningen som uppkommer av vår verksamhet enligt vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt
 • Att kontinuerligt öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrågor förstå och påverka våra intressenter
 • Att uppfylla miljölagar och övriga bindande krav som Actea berörs av samt samarbeta med myndigheter och organisationer
 • Alla medarbetare samarbetar för att ständigt förbättra verksamheten genom att hantera risker och möjligheter
 • Att sträva efter att leva upp till vår vision att överträffa förväntningar, bidra till samhällsnytta och effekt i vardagen
right
JÄMSTÄLLDHETSPOLICY

Utgångspunkten för Acteas jämställdhets- och mångfaldsarbete är att det skall främja alla anställdas lika rätt i fråga om studier, arbete, anställnings- och övriga arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. Mänskliga olikheter skapar ett innovativt arbetsklimat som tillför Actea nya idéer, perspektiv, olika beteenden och arbetssätt. Genom mångfald breddar vi förståelsen för kunder och marknader i omvärlden och ökar verksamhetens möjlighet att växa. 

 

Vi skall värna demokratiska värden och vara ett centrum för fritt tänkande och debatt. Vi skall vara ett jämställt och jämlikt företag som karaktäriseras av öppenhet. Frågor som rör tillgänglighet, mottagande och bemötande av människor med olika behov och bakgrund skall ges hög prioritet. Anställdas medansvar i det dagliga arbetet skall främjas. Företagets kultur ska gynna jämställdhet och ge män och kvinnor samma möjligheter att verka, påverka och avancera. Sett ur ett kvalitetsperspektiv ska alla anställdas kunskaper och erfarenhet tas till vara och berika alla företagets verksamhetsområden.

 

Mänskliga olikheter kan utgöras av kön, etnisk härkomst, ålder, handikapp, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, men också av erfarenhet, livsstil, utbildning, värderingar och familjesituation.

 • Alla medarbetare har samma rättigheter, möjligheter, inflytande och skyldigheter. Alla medarbetare skall behandlas med respekt och med hänsyn till vars och ens rättmätiga krav på integritet
 • Alla former av diskriminering, trakasserier och mobbning är förbjudna på arbetsplatsen. Med trakasserier menas alla typer av ovälkommet beteende och nedsättande kommentarer
 • Alla medarbetare ska ges förutsättningar för en god balans mellan arbetsliv och familjeliv
 • Acteas kunder skall i alla situationer, ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett eventuella mänskliga olikheter