Title Image

Nya ramavtal med Norrköping, Linköping & Kinda kommun

Som rangordnad etta inom områdena Management och ledningsgruppsutveckling samt Lean kommer Actea Consulting från och med den 1 juli att kunna leverera tjänster inom dessa områden under de närmaste två åren.

Områdena omfattar:

MANAGEMENT OCH LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING
Inom området management kan Actea Consulting exempelvis stödja ledningen i samband med organisationsöversyner och vid organisationsförändringar, bistå ledningen med att identifiera styrkor och svagheter i organisationen och göra omvärldsanalyser, vara ett stöd i att strukturera organisationen så att processer bedrivs effektivt, stödja förändringsarbete så att målbild och vision uppfylls på bästa sätt, och göra genomlysningar av olika verksamheter och värdera verksamheternas förmåga för att uppnå sina mål.
Inom området ledningsgruppsutveckling kan Actea Consulting exempelvis ge stöd vid arbete med målformuleringar utifrån verksamhetens uppdrag, bistå ledningsgrupper i att organisera sitt arbete och tydliggöra både gruppens och deltagarnas roller, stödja ledningsgrupper med att sätta mål för sitt arbete och följa upp målen, och stärka ledningsgruppens effektivitet genom utvecklandet av samarbetsformer och mötesstrukturer.

LEAN
Inom området Lean kan Actea Consulting exemepvis utbilda personal i Lean-metodik, stödja kunden i att leda processer för implementering av Lean, och stödja kunden i den fortsatta utvecklingen av Lean.