Title Image

Nyheter

Nyheter

Hur förbereder ni er?

Stabsmetodikutbildning - Förberedelse inför krissituationer som coronaviruset (COVID-19) När en krissituation uppstår är en konkret och uppdaterad stabsmetodik avgörande för att krishanteringen ska vara så effektiv som möjligt. Detta är speciellt framträdande vid stora krissituationer och vid epidemier som coronaviruset (COVID-19). För att undvika panik och försäkra sig om att allt går rätt till är samverkan och samordning essentiellt. Alla aktörer behöver vara på samma sida, vara införstådda med vad som måste göras och vara medvetna om det gemensamma språket, terminologin och styrdokument. Med en stabsmetodikutbildning kan du förbereda dig och din organisation inför att hantera en krissituation, stora som små, på ett

Läs mer

En enkel guide om verksamhetsplaner: Vad är en verksamhetsplan och vad är dess syfte?

En verksamhetsplan är i sin enklaste form en guide – en vägkarta för din verksamhet som sammanfattar och beskriver mål och beskriver hur du planerar att uppnå dessa mål. En verksamhetsplan är ett verktyg för en bättre strategi- och affärsöverblick i nära sammankoppling med organisationsutveckling och budget. Dess syfte är helt enkelt att göra det lättare för dig och din verksamhet att förbereda inför och hantera framtida aktiviteter, investeringar och utmaningar på ett mer lönsamt sätt. Oavsett vad du tidigare hört så är verksamhetsplanering sällan en enkel process. Den är i sin natur icke-linjär. Med det menar vi att den inte följer

Läs mer

En guide till Acteas kurs för förändringsledning

Vår kurs för förändringsledning är utformad att hjälpa organisationer och deras anställda att förstå och hantera effekten av förändringar. Vi lär ut hur du effektivt kan planera och implementera transformeringsåtgärder. Vår kurs för förändringsledning uppskattar din förmåga att: Anta rollen som en effektiv lagledare för förändring, övergång och transformation inom ditt företag Tillämpa olika professionella tillvägagångssätt för att möjliggöra smidig och effektiv förändring inom din organisation Motivera och successivt anpassa individer för förändring inom organisationen Engagera intressenter medan en organisation genomgår förändring eller en transformation Minimera riskerna som uppstår från misslyckade förändringsåtgärder Identifiera de olika rollerna som behövs för att kunna

Läs mer

För att se hela bilden måste man titta utanför ramen

Actea vill förse Sveriges offentliga sektor med kunskap som ger beständig effekt. Då räcker det inte att kunna det som explicit efterfrågas för en uppgifts lösande. Nyckeln är att förstå i vilket sammanhang, framförallt politiskt och ekonomiskt, som något efterfrågas. Det är först då verkligt värde kan skapas i relationen mellan kund och leverantör, först då som summan blir större än delmängderna. Något av det viktigaste vi som rådgivare kan tillföra är alltså perspektiv. Perspektiv som placerar kundens önskemål i en helhet, som hjälper kunden med objektivitet, men också problematiserar och utmanar ett inifrån-och-ut-tänkande. Det är inte alltid lätt eller entydigt

Läs mer

Jobba som verksamhetsutvecklare

En verksamhetsutvecklare hjälper bolag och organisationer på många sätt, oftast genom övergripande förändringar. Ett jobb som verksamhetsutvecklare är både mångfacetterat och givande, inte minst för att du får hjälpa företag att nå sina mål på ett eller annat sätt. Det finns många aspekter av jobbet som är bra att känna till, från vad jobbet går ut på till hur lönerna ser ut och vilken efterfrågan som finns på marknaden. En stor del av verksamhetsutvecklarens jobb går ut på att analysera och undersöka. Genom att bidra med både sina kunskaper och ett nytt perspektiv kan de hjälpa företag och organisationer att nå

Läs mer

Processledare – Konsulttjänster och utbildning inom processledning

En processledares uppgift är att i en process med tillhörande verktyg, stödja och leda ett processteam mot ett specifikt mål. De bistår gruppen med idéer, metoder, kunskaper och verktyg för att lösa uppgifter och frågor. Processledare arbetar utifrån ett strukturerat tillvägagångssätt med att ta fram planer, modeller och strukturer för utvecklingsarbeten. Med en bred kunskap inom strategiska förändrings- och transformationsprocesser involverar, engagerar och utvecklar de individer inom processteam och processerna själva. En processledare behöver en strategisk blick som kan se hur alla delarna samspelar i processer och verksamheter. De behöver inte nödvändigtvis en expertkompetens inom det aktuella ämnet då syftet med

Läs mer

Processkartläggning – Identifiera och visualisera din verksamhets arbetsflöden med Actea

Med väldefinierade och tydligt visualiserade arbetsprocesser skapar man förutsättningarna ett företag behöver för att kunna utvecklas. Syftet med processkartläggning är att identifiera och konkretisera processer och arbetsflöden i företaget. Utifrån processkartläggningen kan företaget synliggöra flaskhalsar, risker och problemområden inom processerna. En processkartläggning ger en tydlig och lättförståelig överblick om hur ett företags olika avdelningar knyter an till varandra och arbetsprocesserna inom dem. För att möjliggöra en verksamhets framgång krävs det att företagets viktigaste processer identifieras och visualiseras. Första steget mot utveckling och förändring är medvetenhet. En processkartläggning skapar processdokumentation och processkartor som främjar verksamhetens helhet i både dagens läge och inför

Läs mer

Acteas 6 steg för en framgångsrik digital transformation

Stegen för att genomföra en digital transformation varierar till stor del baserat på behoven och målen en verksamhet innehar. Det finns tyvärr ingen ”one-fits-all” mall som fungerar för alla företag och branscher. Vad vi på Actea dock sakta men säkert tagit fram ur vår långa erfarenhet inom branschen är ett ramverk över de viktigaste stegen som är nödvändiga för att en strategi för digital transformation ska vara framgångsrik. Acteas strävan är att skapa en synbar och mätbar effekt i din vardag. Vi erbjuder skräddarsydda konsulttjänster för din digitala transformation vare sig du är mitt uppe i din planering, precis börjat, eller

Läs mer

Vad är processkartläggning?

En process definieras av Statens kvalitetsinstitut som en serie med aktiviteter som förädlar en tjänst eller en vara. Denna serie med aktiviteter har en tydlig början och slut. Processer kännetecknas även av att de återkommer om och om igen. Alla verksamheter består av ett flertal processer, vissa viktigare än andra. Genom processkartläggning blir det möjligt att analysera processerna på ett enkelt sätt. Fördelar med processkartläggning Processkartläggning går ut på att visa verksamhetens viktigaste processer på ett grafiskt sätt. Genom att skapa en karta över vad som händer och hur olika processer fungerar är det betydligt lättare att se helheten och förstå sammanhanget. Processkartläggning visar tydligt var det finns flaskhalsar

Läs mer

5 fördelar med att anlita en verksamhetsutvecklare

Oavsett om ett företag funnits i flera år eller om det nyligen startats ställs man hela tiden inför nya utmaningar av varierande storlekar. Det kan handla om allt från komplexa utmaningar inom produktutveckling som förhindrar ens företagstillväxt, till att en konkurrent helt enkelt har mer resurser än ditt företag som ger dem en fördel på marknaden. Med en certifierad verksamhetsutvecklare från Actea kan du bemöta och hantera alla typer av organisatoriska utmaningar. Vi kommer i denna text gå över 5 fördelar med att anlita en verksamhetsutvecklare från Actea och hur vi kan ta din verksamhet till en helt ny nivå. 1. Kapitalisera

Läs mer