Title Image

Nyheter

Nyheter

Allt du behöver veta om verksamhetsstyrning

Det finns många sätt att styra en verksamhet. Historiskt har företagets ekonomi använts som vägledning. Budgetering och produktkalkylering är två exempel på styrtekniker som användes för att leda verksamheten till olika mål. Idag utförs verksamhetsstyrning på ett annat sätt, med ett mer övergripande perspektiv som dessutom innefattar mer än bara finansiella mått. VAD BETYDER VERKSAMHETSSTYRNING? Precis som namnet antyder handlar det om att hur verksamhetens styrs, det vill säga vad ledningen gör för att företaget ska nå de uppsatta målen. I praktiken handlar det om hur ledningen organiserar företagets interna resurser samt fastställer vilka aktiviteter och åtgärder som ska utföras för att

Läs mer

Bra att känna till om processkartläggning

En process är en kedja med återkommande aktiviteter som i sin tur skapar ett arbetsflöde och i slutändan någon form av värde för en mottagare. Genom att analysera, utvärdera och sedan utveckla de interna processerna kan ett företag bli bättre på att skapa värde, antingen genom att de skapar mervärde eller genom att de utför processerna på ett mer effektivt sätt. Processkartläggning är en grundläggande aktivitet i utvecklandet av de egna processerna. VAD ÄR PROCESSKARTLÄGGNING? Att kartlägga processer handlar om att identifiera och synliggöra ett eller flera arbetsflöden. Det innebär i sin tur att du undersöker hur det egna företaget arbetar. Vad

Läs mer

Allt du behöver veta om organisationsutveckling

Allt förändras med tiden. Det innebär att de inledande förutsättningarna förändras och inte minst att nya utmaningar kan och kommer att dyka upp. För att ett företag eller en organisation ska fungera på bästa sätt behöver de anpassa sig till den nya situationen. Annars är risken stor att förlegade arbetssätt och ineffektiva arbetsmetoder fortsätter att användas, vilket sänker kvaliteten inom verksamheten eller organisationen. Det är här som organisationsutveckling kommer in i bilden. Vad är organisationsutveckling? Organisationsutveckling handlar om att se över den egna verksamheten och skapa förändring för att bli bättre på att nå kundens vision och mål. Det kan handla om

Läs mer

Processledarutbildning är ett utmärkt sätt att vidareutbilda projektledare

Projekt kan vara någorlunda enkla i sin form och även betydligt mer komplicerade. En av de viktigaste faktorerna för projektets framgång är projektledarens kompetens och färdigheter. Dagens processledarutbildningar kan utveckla deltagarnas ledaregenskaper samtidigt som de även får ta del av nya färdigheter och metoder. Vad gör en processledare? Svaret på frågan ”Vad gör en processledare?” är att de leder en grupp på ett strukturerat och processinriktat sätt. Med hjälp av processledaren kan en utvecklingsgrupp i sin tur skapa de strukturer och processer som behövs för att nå det bestämda målet. Processledarens jobb är inte att vara expert inom det specifika ämnet utan

Läs mer

Actea välkomnar Alexandra Pihl

Actea Consulting välkomnar Alexandra Pihl som verksamhetsutvecklare till vårt Stockholmskontor. Alexandra har en bakgrund inom offentlig förvaltning med inriktning ledning och styrning. Hon har tidigare arbetat som konsult inom offentlig sektor och kommer senast från Nacka kommun där hon arbetat som processutvecklare. Alexandra har framför allt erfarenhet av genomlysningar, utredningar, processkartläggningar och förändringsledning. Hon drivs av att bidra till samhällsnytta och att bistå organisationer med att identifiera och driva utvecklings- och förbättringsarbete. Alexandra kommer att utgå från Stockholmskontoret och kommer ta sig an spännande uppdrag inom organisations- och verksamhetsutveckling.

Läs mer

Fördelarna med att anlita en projektledningskonsult

Det finns många fördelar med att anlita en konsult som är kompetent inom området projektledning, speciellt om ett större projekt snart ska initieras eller om företaget ofta arbetar i projektform. Att kunna arbeta med projekt kräver att alla gruppmedlemmar är medvetna om hur det fungerar, vad som förväntas och mycket mer.   Även projektledarna får ta ett stort ansvar, något som ställer stora krav på deras förmåga att leda både gruppen och projektet. Vi går igenom olika anledningar och fördelar med att låta en konsult inom projektledning utbilda och hjälpa till. Utveckla viktiga färdigheter hos nyckelpersoner En duktig konsult inom projektledning kan göra enorm

Läs mer

Anledningar till att anlita en konsult för ledarskapsutveckling

Ibland händer det att du får en ledarskapsposition trots att du kanske inte känner dig helt redo. Ledarskapets tunga mantel känns trots allt inte naturlig för alla och det är fullt förståeligt om du upplever det som obekvämt. Det är dock fullt möjligt att anlita en ledarskapsutvecklingskonsult för att utveckla det egna ledarskapet. Precis som många andra förmågor är detta en färdighet du kan bli bättre på genom att få professionell hjälp. Få extern bekräftelse För många är det osäkerheten som ställer till det. Det kan handla om en osäkerhet över den egna förmågan att leda eller över själva situationen. Det kan

Läs mer

5 steg för bättre verksamhetsstyrning

Att styra en verksamhet åt rätt håll är lika mycket en konst som en vetenskap. Det finns många saker att tänka på för att kunna effektivisera arbetsflöden, identifiera och åtgärda flaskhalsar och skapa förändring. Vi går igenom fem grundläggande steg inom operativ verksamhetsstyrning.   Analysera den rådande verksamhetssituationen En av de första stegen är att utföra en nulägesanalys (även kallad situationsanalys). På så sätt kan du skapa dig en objektiv bild av hur företagets verksamhet ser ut just nu, vilket är högst relevant vid förändring av operativ verksamhetsstyrning för företag. Analysen ska svara på följande frågor:   Hur ser tjänsteutbudet/produktsortimentet ut idag? Vilka

Läs mer

Använd dig av ledarskapsverktyg för att utveckla och utvecklas

Att sträva efter förbättring är viktigt inom alla områden. Som ledare är det inte bara viktigt att du är trygg i dig själv och din ledarskapsroll, du behöver även rätt verktyg för att kunna fatta rätt beslut och kommunicera på ett effektivt sätt. Det är här som digitala ledarskapsverktyg kommer in i bilden. Vad är ledarskapsverktyg? Ledarskapsverktyg är verktyg och resurser som en ledare kan använda, vare sig det är VD:n, personalchefen, ekonomichefen eller någon annan. Verktygen kan se ut på olika sätt och har genom tiderna förändrats radikalt, inte minst tack vare övergången från analogt till digitalt. Med hjälp av dagens

Läs mer

Actea välkomnar Mats Persson

Mats är i grunden civilingenjör med lång erfarenhet från fordonsindustrin varav de 10 senaste åren som kvalitetschef på olika internationella företag. Han har arbetat i och lett mångkulturella team och är van att kommunicera på både engelska och svenska. Han brinner för att utveckla hälsosamma organisationer som kännetecknas av ett människocentrerat ledarskap, högpresterande grupper, och engagerade medarbetare. Mats utgår från Göteborgskontoret och kommer att utbilda, coacha, och ta sig an spännande uppdrag inom ledarskaps- och organisationsutveckling.

Läs mer