Title Image

Nyheter

Nyheter

Actea välkomnar Anna-Karin Nilsson

Anna-Karin har en bakgrund inom statsvetenskap och offentlig förvaltning med inriktning ledning och styrning. Med erfarenhet från den offentliga sektorn och verksamhetsrevision inom kommuner kommer hon bland annat att jobba med organisationsutveckling, processkartläggningar, och genomlysningar. Anna-Karin har även erfarenhet av utbildning och arbete i en internationell miljö vilket har gett henne erfarenhet av olika interkulturella och flerspråkiga miljöer.

Läs mer

Actea välkomnar Maria Salomonsson

Maria är beteendevetare med erfarenhet av bland annat företagsledning, verksamhetsutveckling, och sälj - inom både den privata och offentliga sektorn. Hon kommer närmast från rollen som enhetschef på Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad. Med sina erfarenheter tar sig Maria gärna an uppdrag inom organisationsutveckling, processledning, samt förändringsledning.

Läs mer

Stärk företaget inifrån med en erfaren ledarskapskonsult

Synen på ledarskap varierar från verksamhet till verksamhet. I vissa företag är resultat och produktivitet en central del, medan andra organisationer fokuserar på ledarskap som framförallt handlar om att utveckla och motivera de anställda. Oavsett vilken typ av ledarskap ni väljer att utgå ifrån inom er organisation så finns det alltid anledningar för att investera i ledarskapsutbildning som i förlängningen kan gagna verksamheten som helhet. Lika viktigt som det är att er personal utbildas för att hänga med i branschens snabbt växlande kompetenskrav, lika viktigt är också själva ledarskapet när det kommer till att leda arbetet framåt. En skicklig och erfaren aktör

Läs mer

Organisationsutveckling – att tänka på

Verksamhetsutveckling hänger direkt samman med resursanvändande. En verksamhet som är optimerad och uppbyggd på ett genomtänkt sätt är också mer effektiv i användandet av resurser. Personalens tid och energi riktas då mot de processer och rutiner där de faktiskt hör hemma. I vissa fall är det dock svårt att veta hur man ska hitta fram till de bästa arbetssätten, och att veta vilka förändringar som ska genomföras i vilka delar av verksamheten - vid vilken tidpunkt. Till exempel så är det kanske inte en optimal lösning att satsa på både byte av IT-system och lokalflytt vid en och samma veva. Och

Läs mer

Kunskapsseminarium 23 mars – Attraktiv arbetsgivare

Tillsammans med våra systerbolag Framtidsverket och Leader Island bjuder vi in till ett kunskapsseminarium den 23 mars, kring vårt koncept Attraktiv arbetsgivare.   Attrahera och rekrytera framtidens ledare – Employer branding Framtidsverket arbetar för att öka attraktionskraften för jobben inom den offentliga sektorn. Vi hjälper organisationer att stärka sitt arbetsgivarvarumärke utifrån en metod i tre steg: VAD, HUR och VAR. I VAD ligger fokus på organisationens interna arbete – här identifierar vi vad den specifika organisationen ska bygga sitt arbetsgivarvarumärke på. HUR handlar om hur organisationen ska synas och kommunicera för att nå ut till önskad målgrupp. VAR beskriver var organisationen bör synas

Läs mer

Den strategiska kompetensförsörjningen

Tillsammans med våra systerbolag Framtidsverket och Leader Island erbjuder vi en marknadslösning kring Attraktiv arbetsgivare.   Attrahera och rekrytera framtidens ledare - Employer branding   Framtidsverket arbetar för att öka attraktionskraften för jobben inom den offentliga sektorn. Vi hjälper orga¬nisationer att stärka sitt arbetsgivarvarumärke utifrån en metod i tre steg: VAD, HUR och VAR. I VAD ligger fokus på organisationens interna arbete – här identifierar vi vad den specifika organisationen ska bygga sitt arbetsgivarvarumärke på. HUR handlar om hur organi-sationen ska synas och kommunicera för att nå ut till önskad målgrupp. VAR beskriver var organisationen bör synas fysiskt och digitalt.   Utveckla och behåll talangerna –

Läs mer

Vad gör en verksamhetsutvecklare?

Nytt år, nya tag och hög tid att börja planera för strategier och processer som kan ta verksamheten i nya riktningar. Men ibland krävs ett utifrånperspektiv för att sätta fingret på intressanta fokusområden. En verksamhetsutvecklare kan hjälpa er på vägen. Vilka delmål har ni satt upp inför den kommande jobbterminen? Ökad försäljning och produktivitet, effektiviserade processer eller vill ni kanske satsa mer på hållbart ledarskap? Oavsett vad ni strävar efter är det viktigt att först och främst formulera målbilden. Därefter blir det lättare att lägga upp en strategi för hur du ska uppnå era mål och visioner - även i praktiken. Fast,

Läs mer

Genomlysning-en effektiv grund för förändringsarbete

Organisationer och företag präglas idag av höga krav på digitalisering och effektiva IT-processer. Bara med hjälp av skräddarsydda rutiner, processer och plattformar är det möjligt för verksamheter att faktiskt stå sig i konkurrensen. Men för att bygga en stabil grund krävs interna satsningar och investeringar som grundar sig på analyser av verksamhetens specifika nuläge. Bara genom att lokalisera mål och problemområden är det möjligt att hitta fram till nya strategier  som bättre överensstämmer med organisationens förutsättningar och som möter rådande krav och önskemål. Detta görs förslagsvis i samarbete med en konsult inom effektivisering som då gör en fullständig genomlysning  av verksamheten. Du

Läs mer

5 stadier inom grupputveckling

Vill du veta mer om ledningsgruppsutveckling i Stockholm? När det kommer till hantering av gruppens prestation finns det många teorier och modeller att använda sig av. En av dessa modeller introducerades av Bruce Tuckman under 1960-talet. Den beskriver de olika stadierna som en högpresterande grupp tar sig igenom. Vid ledningsgruppsutveckling är det bra att känna till modellen, inte minst för att gruppen sannolikt kommer att behöva ta sig igenom stadierna. Det är en bra idé att låta en certifierad konsult för ledningsgruppsutveckling hjälpa gruppen hantera stadierna på bästa möjliga sätt. Genom att utveckla ledningsgruppen kan du även förbättra operativ verksamhetsstyrning. Tuckmans femstegsmodell 1.

Läs mer

Frukostseminarium den 15 december

Ny forskning om destruktivt ledarskap – en del av alla ledares vardag   Välkommen på ett frukostseminarium som ger dig den senaste forskningen om ledarskap. Merparten av tidigare forskning om ledarskap har varit inriktad mot positiva faktorer och hur ledare kan öka organisationens effektivitet och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Ny forskning visar att ”bad is stronger than good”, vilket innebär att destruktiva eller negativa ledarbeteenden har en större påverkan på resultatet än vad man tidigare trott. Det destruktiva ledarskapet handlar inte enbart om ledare som inte vill sina medarbetare väl eller som utövar makt och kontroll, utan kan likaväl vara den schyssta och populära chefen. Många

Läs mer