Title Image

KONSULT FÖR ORGANISATIONSUTVECKLING

Organisationsutveckling handlar om att effektivisera verksamheten, processer och projekt. För bästa resultat ska arbetet alltid anpassas efter verksamhetens unika förutsättningar och behov.

Inom en organisation är det viktigt att alla tillgängliga resurser utnyttjas på ett effektivt sätt.  Att rätt person hamnar på rätt plats och ges möjlighet till utveckling och framåtrörelse. En välfungerande organisation bygger dessutom på behovsbaserade produktionsstrategier utan flaskhalsar och processer som följer tydliga mål och strukturer.

Detta kommer dock inte av sig självt utan kräver aktiv organisationsutveckling som i sin tur bör anpassas efter rådande förutsättningar och behov. Det finns med andra ord inga bestämda lösningar eller givna framgångsrecept som fungerar för alla företag. Allt beror på den enskilda typen av verksamhet.

Just som begreppet antyder så påverkar utvecklingsarbete av det här slaget ofta organisationen som helhet. Alla olika team, deras resurser och samverkansrutiner analyseras och när det väl blivit dags för själva förändringsarbetet är det viktigt att alla är är delaktiga.

Vi på Actea hjälper till med att strukturera upp insatserna och åtgärderna på ett engagerande, inkluderande och effektivt sätt. I detta ingår att informera, förankra och se till att alla berörda har god förståelse för de olika insatserna. Genom att skapa en medvetenhet om fördelarna med organisationsutvecklingen skapar man i sin tur engagemang och motivation som underlättar åtgärderna. Det är med andra ord viktigt att redan från start vara tydlig med varför man har initierat förändringen.

Actea – konsult inom organisationsutveckling

Hur fungerar då arbetet med organisationsutvecklingar, rent praktiskt?

Målet är att kunna presentera en åtgärdsplan, men innan dess krävs en gedigen kartläggning av företagets nuläge; dess arbete, rutiner och processer. Naturligtvis är det då viktigt att alla anställda, chefer och medarbetare ges möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och sina tankar om nuläget.

På så sätt blir det möjligt att hitta fram till områden som internt upplevs som problematiska. Genom att inkludera så många som möjligt väcks dessutom engagemang, motivation och en känsla av att vara delaktig och aktivt bidra till utvecklingsarbetet.

För er som planerar organisationsutveckling är det dock viktigt att tänka på att det kan vara svårt att skaffa sig tillräcklig överblick över organisationens struktur när man befinner sig i kärnans mitt. Då rekommenderas istället att anlita en extern konsult inom organisationsutveckling för att ta arbetet till nya nivåer. Med gedigen erfarenhet från många olika typer av verksamheter och bolag kan dessa aktörer guida er till nya organisatoriska system som både förbättrar produktion, resultat och intern kommunikation.

En professionell konsult tar er, med andra ord, hela vägen från analys till implementering och genomförande. Ni får också hjälp med utbildning och styrning som underlättar en stabil och bestående utveckling.

FÖR ÖKAT KUNDFOKUS – TA HJÄLP AV KONSULT INOM ORGANISATIONSUTVECKLING

Vi på Actea tar ett helhetsgrepp när det kommer till utveckling av en organisation, men strävar också efter att upprätthålla tydligt fokus och strukturerade processer. Denna typen av tjänster omfattar alltifrån ledning och beslutsfattande till mer operativa och strukturella processer. Förändringsarbetet berör alla inom organisationen och kan i vissa fall kännas överväldigande och upplevas som både rörigt och kaosartat. Just därför ser vi till att vårt arbete med organisationsutveckling sker i etapper och ni kommer löpande att bjudas in för att utvärdera förslagen. Vi ser transparens och kundnära samarbeten som avgörande för att hitta fram till optimala lösningar och något som förhindrar onödiga missförstånd eller felsatsningar.

Läs mer om Actea

Oavsett om ni hoppas på en organisationsutveckling för ökat kundfokus, hållbarhet, nya samverkansrutiner eller styrmodeller så kan Actea hjälpa er till effektiva strategier för just era behov. Oavsett bransch och sektor leder de förbättrade flödena och rutinerna till stärkt produktivitet och omsättning. Dessutom kommer ni att se att flera av de mål som ni satt upp i verksamhetsplanen faktiskt kommer att genomföras, samtidigt som den interna byråkratin och möteskulturen kommer att lättas upp flera steg. Något som i sin tur kommer att öka motivationen hos både kunder och personal.

Varje enskild verksamhet har sina specifika behov och unika processer. Vi på Actea skräddarsyr alltid våra insatser med tanke på detta och ser alltid till att lära känna kundernas förutsättningar innan vi överlämnar rekommenderade åtgärder. Naturligtvis stöttar vi upp under förankringen av förändringsarbetet, och kontrollerar så att utvecklingen följer den framtagna planen.

Allt som oftast läggs arbetet upp i etapper, helt enkelt för att underlätta det praktiska genomförandet, och för att alla ska känna sig trygga med förändringen. Vår arbetsmodell Effekttriangeln säkerställer metodiska och strukturerade insatser som utgår ifrån perspektiven struktur, kultur och riktning. Vi fokuserar också på era interna relationer och ert kommunikativa klimat, för att bygga stabila team.

Nyfiken på förändringsmetodik eller på verksamhetsutveckling? Kontakta oss för mer information om våra tjänster inom organisations – och ledningsgruppsutveckling.

    KONTAKTA OSS

    SKICKA ETT MEDDELANDE

     

    Sidan skyddas av reCAPTCHA.
    Integritetspolicy. Användarvillkor.