Title Image

Processledare – Konsulttjänster och utbildning inom processledning

Processledare – Konsulttjänster och utbildning inom processledning

En processledares uppgift är att i en process med tillhörande verktyg, stödja och leda ett processteam mot ett specifikt mål. De bistår gruppen med idéer, metoder, kunskaper och verktyg för att lösa uppgifter och frågor. Processledare arbetar utifrån ett strukturerat tillvägagångssätt med att ta fram planer, modeller och strukturer för utvecklingsarbeten. Med en bred kunskap inom strategiska förändrings- och transformationsprocesser involverar, engagerar och utvecklar de individer inom processteam och processerna själva.

En processledare behöver en strategisk blick som kan se hur alla delarna samspelar i processer och verksamheter. De behöver inte nödvändigtvis en expertkompetens inom det aktuella ämnet då syftet med en processledare är att utveckla och underhålla processen i sig. Detta innebär bland annat att genomföra processkartläggningar med tillhörande analys och utarbetning av åtgärdsplan.

Behöver din organisation understöd i er processutveckling, eller vill du själv lära dig rollen av en processledare? Acteas tjänster innefattar både konsulter inom processledning och en processledarutbildning för att stärka din kompetens.

Vad är en processledare…

…och vad gör en processledare? En processledare är beroende av samarbetet med resterande roller inom en processorganisation. Vad rollerna heter och innebär varierar från företag till företag. Det finns dock ett par generella definitioner av roller som vanligtvis förekommer inom en processorganisation:

1. Processägare: Den vedertagna definitionen på en processägare är den som ansvarar för att skapa en etablerad process som är ändamålsenlig, effektiv och flexibel.

2. Processledare och processteam: Inom större organisationer som hanterar processer som är både omfattande och komplexa krävs det ibland understöd från en processledare. Tillsammans med ett processteam stödjer de processägaren att utveckla och underhålla processen. Vid detta skede är det vanligt att arbetet delas upp i strategiska och operativa aktiviteter som processägaren delegerar till processledaren. 

3. Processutvecklare: Rollen processutvecklare syftar till individer med specialkompetens inom kvalitets- och processutveckling. Detta kan till exempel vara en intern- eller extern konsult. En processutvecklare tas in vid behov när speciell expertkompetens är nödvändigt för att utveckla processen.

Processledarens huvudsakliga uppgift består av att utveckla både individerna och processen med hjälp av olika verktyg och metoder. Vanligt använda metoder är bland annat workshops, utvecklingsdagar och längre utvecklingsarbeten.

En processutveckling är sällan linjär. Det finns ofta fler frågor än svar i den ständigt föränderliga tillvaron av en process. Att identifiera en konkret slutdestination kan i många fall vara omöjligt. Processledarens uppgift är snarare att identifiera en riktning processen behöver röra sig i för att utvecklas. En processledares främsta egenskap i processutveckling ligger i deras flexibilitet och kreativitet.

Öka din kompetens med en processledarutbildning från Actea

En processledarutbildning vänder sig till chefer, HR-specialister, projektledare, interna- & externa konsulter och andra grupper med behov av god processledning och facilitering. De är en utbildning för alla som är ute efter att utveckla sin förmåga att arbeta med strategiska förändrings- och transformationsprocesser. Acteas processledarutbildning lär ut och bistår med metoder, teorier, verktyg och träning i hur det går till att förflytta affärer och individer.

En processledare behöver vara en noggrann och metodisk individ som innehar goda ledaregenskaper. De behöver tålamod, nyfikenhet, vara flexibel och drivas av att skapa hållbara resultat tillsammans i en grupp och i en komplex och oförutsägbar tillvaro.

Actea strävar efter att skapa en synbar och mätbar effekt i vardagen. Kontakta oss för mer information om våra utbildningar och konsulter inom verksamhets- och organisationsförändring. Våra tjänster inkluderar konsulter och utbildningar inom ledarskapsutveckling, verksamhetsstyrning till IT-styrning, och allt däremellan.