Referenscase

OFFENTLLIG SEKTOR

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN, GDPR FÖR SVENSKA KOMMUNER

GDPR ”The General Data Protection Regulation” är den engelska förkortning av det som på svenska heter Dataskyddsförordningen.

LÄS OM REFERENS

OFFENTLLIG SEKTOR

LEDARSKAPSPROGRAM

Målbilden var att bli ETT företag med en enhetlig organisationskultur och i detta är cheferna en viktig del som kulturbärare och som förebilder.

LÄS OM REFERENS

OFFENTLLIG SEKTOR

ILS- OCH SYSTEMSÄKERHETSARBETE

Uppdragsgivaren har uppgiften att genomföra en stor modifiering och livstidsförlängning av ett fartygssystem.

LÄS OM REFERENS

OFFENTLLIG SEKTOR

TEKNISK SYSTEMSTÖD

Uppdragsgivaren innehar design-, konfigurations- och driftansvar för ett antal flygande system.

LÄS OM REFERENS

OFFENTLLIG SEKTOR

VERKSAMHETSUTVECKLING MED DRÖNARE

Uppdragsgivaren har som mål att utveckla sin huvudverksamhet inom Sjöräddning med hjälp av drönare.

LÄS OM REFERENS

OFFENTLLIG SEKTOR

GENOMLYSNING IT-ORGANISATION

IT-avdelningarnas roll som ett renodlat teknikstöd börjar allt mer omvärderas.

LÄS OM REFERENS

OFFENTLLIG SEKTOR

UPPHANDLA OCH IMPLEMENTERA IT-SYSTEM

Kunden hade ett bristfälligt IT-system för underhåll och där befintlig leverantör inte gav tillräckligt stöd i fråga om support och utveckling.

LÄS OM REFERENS

OFFENTLLIG SEKTOR

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Ledningen hade en utmaning att gemensamt utveckla verksamheten för framtiden utifrån ett omfattande förändringsarbete som präglat verksamheten de senaste åren.

LÄS OM REFERENS

OFFENTLLIG SEKTOR

EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

Kunden hade behov av att på ett enkelt sätt prioritera sina förebyggande underhållsåtgärder och därigenom skapa en effektivare underhållsverksamhet där en bristande samverkan mellan drift och underhåll var en av utmaningarna.

LÄS OM REFERENS

OFFENTLLIG SEKTOR

FÖRBÄTTRAD IT-STYRNING

En ny europeisk och nationell reform hade tagits fram och kunden hade ett uppdrag att omsätta EU kommissionens och näringsdepartementets direktiv i verksamhetslösningar och systemstöd för sin verksamhet.

LÄS OM REFERENS

OFFENTLLIG SEKTOR

EFFEKTIVISERING

Kunden var på väg in i en organisationsförändring där bland annat två nya affärsområden skulle bildas och nya ledare tillsätts.

LÄS OM REFERENS

OFFENTLLIG SEKTOR

ORGANISATIONSUTVECKLING

Detta projekt fick i uppdrag att uppgift skapa förutsättningar för en ny samverkansmodell (styrmodell) och arbeta fram en struktur för en framtida organisation som skapar bättre förutsättningar för ett ökat kundfokus.

LÄS OM REFERENS

HAR NI RAMAVTAL HOS OSS?

VÅRA RAMAVTAL

MYNDIGHETER

Centrala Studiestödsnämnde (CSN)

 • Domstolsverket
 • Försvarets Materielverk (FMV)

Försvarsmakten

 • Myndigheten för samhällskydd och
  beredskap (MSB)

Riksdagsförvaltningen

 • Riksgälden
 • Sjöfartsverket
 • Trafikverket

LANSTYRELSER

Lansstyrelsen i Stockholms Lan

LANDSTING

Region Skåne

 • Stockholms läns Landsting
 • Södermanlands läns landsting

Västra Götalandsregionen

KOMMUNER

Kinda Kommun

 • Falkenbergs kommun
 • Göteborgs Stad
 • Halmstad Kommun
 • Hylte Kommun

Kungsbacka Kommun

 • Linköpings Kommun

Malmö Stad

Norrköpings Kommun

Örebro Kommun

Strangnäs Kommun

 • Uppsala Kommun

Laholms Kommun

Du har väl inte missat att vi har

en mängd olika utbildningar?