Riktning

Riktning – Systemsyn för hållbar framgång och robusthet

Optimera styrning & ledning i din organisation idag

En digital värld med fler krav på flexibilitet och utveckling innebär också fler krav på effektivt ledarskap. Det är viktigare än någonsin att både vara i framkant och samtidigt finnas där för medarbetarna under förändringsprocesserna. Vi på Actea har verktygen för ledningsgrupper som vill komma vidare på bästa sätt. 

Transformation är den nya tidens arbetsmodell och ställer krav på arbetsplatser att snabbt ställa om för att möta marknadens föränderliga förutsättningar. Oavsett om det gäller marknadsföring, försäljning eller produktion så ställer kunderna och digitaliseringen helt nya krav på företagen. 

I slutändan är det ledningen som är ansvarig för att organisationen klarar av att bemöta de nya förutsättningarna. För att klara detta gäller det att löpande investera i ny kunskap och kompetens som väcker engagemang bland de anställda. Vi erbjuder specialiserade konsulter som kan guida er till effektivt, flexibelt, engagerat och transformativt ledarskap. Tack vare våra ledarskapsprogram blir det lättare att ta täten för teamet och vara en bärare av rätt organisationskultur.

När målbilden har formulerats rustar vi på Actea dig med rätt ledarskapsutbildning och verktyg för företagets specifika behov. Efter programmets avslut kommer du och dina chefskollegor ha ett enhetligt synsätt och genomarbetade handlingsplaner att utgå ifrån, något som i sin tur kommer att resultera i ett tydligt fokus, en mer effektiv samverkan och ökad delaktighet – på alla nivåer i företaget.  

Strategi – en väg till effektiva affärsprocesser

För oss på Actea är strategibegreppet centralt och något vi ständigt återkommer till i arbetet med våra kunder. På samma sätt som det är viktigt att formulera företagets vision och mål så underlättas affärsprocesserna av att ni också satt ord på era olika strategier. Tack vare genomarbetade och etablerade strategier blir det tydligt för medarbetarna hur de ska ta sig vidare i arbetet på ett effektivt sätt, samtidigt som de olika affärsprocesserna får mer enhetliga ramar. Men hur ska då arbetet med detta läggas upp?

Genom att faktiskt samla strategibegreppen och fylla dem med bestämda värden och riktlinjer blir det tydligare för alla inom organisationen hur de ska förhålla sig till olika arbetsuppgifter och processer. Konsekventa förhållningssätt till varumärkets vision, mål och strategi minskar även risken för konflikter eller flaskhalsar, vilket i sin tur underlättar smidiga arbetsflöden, stärkt produktivitet och lönsamhet.

En strategisk plan kan beskrivas som ett slags komplement till verksamhetsplanen. Ett underlag som sätter ord på hur verksamhetsplanens olika insatser och processer ska genomföras rent praktiskt – för bästa resultat. Om en verksamhetsplan sätter ord på var du vill vara vid en specifik tidpunkt så förklarar en strategisk plan hur du tar dig dit på bästa sätt, utifrån var du befinner dig idag.

Genom att sätta ord på företagets olika strategier för olika sammanhang så har man kommit en bra bit på vägen, men naturligtvis krävs också operativ styrning och ledningsinsatser för bästa resultat. För att strategierna ska fungera effektivt är det också viktigt att vision och mål är formulerade på rätt sätt och efter verksamhetens faktiska behov.

För att komma tillrätta med verksamhets- och strategiplaner som verkligen matchar företagets behov rekommenderas samarbete med en kompetent aktör som oss på Actea. Vi tar ett helhetsgrepp som omfattar alltifrån strategi, vision och mål, effektiva processer och resurser och skräddarsyr sedan en lösning som matchar era utmaningar. Naturligtvis stöttar vi er under hela processen, från planering till genomförande och uppföljning.

Vår erfarenhet i kombination med arbetsmodellen Effekttriangeln hjälper er organisation till smidiga arbetsflöden och stärkt lönsamhet. Vi analyserar företagets processer och organisation utifrån perspektiven struktur, riktning och kultur och hittar efterhand fram till relevanta utvecklingsområden. Utvecklingsarbetet sker alltid med mesta möjliga fokus på relationer och kommunikation som vi vet är avgörande faktorer för att stärka en verksamhet inifrån, på alla nivåer.

Vision, mål och strategi

Vision och mål. Två små ord som används ofta, kanske lite för ofta utan att fyllas med något riktigt innehåll. Organisationer som lyckas konkretisera dessa begrepp och ser till att faktiskt aktivt använda dem som riktlinjer för vad man vill uppnå har dock mycket att vinna

Förändringsarbete börjar med analyser och planering. Stunder av ifrågasättande där man i lokaliserar och sätter ord på problemområden och flaskhalsar. Först genom att faktiskt peka på olika utvecklingsmöjligheter är det möjligt att komma vidare.

Men, för att förändringsarbetet ska flyta på så smidigt som möjligt gäller det att arbetet samordnas och sker på ett konsekvent sätt.

På samma sätt som företaget har stor nytta av en konkret och detaljerade verksamhetsplan och värdegrund så är tydligt formulerade mål och visioner användbara redskap. De fungerar som tydligt utstakade riktlinjer och ramar för organisationen som helhet och guidar hela organisationen i rätt riktning.

Genom att faktiskt specificera vad man vill åstadkomma så blir det också tydligt för fler vilken typ av förändringsarbeten som ska göras, och av vilken anledning. Med andra jord underbyggs en god förståelse som i sin tur förbättrar oddsen för att förändringsarbetet ska kunna genomföras på ett smidigt sätt och dessutom fungera effektivt även i ett långsiktigt perspektiv.

Men först av allt gäller det att ha en tydlig bild av vad vision, mål och strategi faktiskt betyder, rent konkret. Både i teorin och i praktiken.

Vision är kanske det av dessa bägge begrepp känns mest abstrakt, vilket också hänger ihop med att det i grund och botten inte behöver vara verklighetsförankrat. Tvärtom ska visionen tydliggöra det där ideala tillståndet, dit organisationen alltid strävar men inte alltid räknar med att faktiskt hamna. Våga sikta högt, dröm stort och låt er inspireras.

Actea är en konsult inom förändringsledning och hjälper dig i arbetet med att skapa förutsättningarna för nya rutiner, strategier och affärsprocesser. Tillsammans tar vi fram strukturer och digital transformation som både ser till individer, team och hela organisationens behov. Detta arbetet kan vi sedan komplettera med andra effektiviserande insatser. Framgångsrikt utvecklingsarbete bygger på många olika typer av insatser och för att underlätta är det bra att ta hjälp av en och samma aktör för samtliga insatser.

Vi på Actea är en specialiserad konsult inom förändringsledning som alltid utgår från ert aktuella nuläge för att komma fram till strukturer som passar just era behov och förutsättningar. Det är viktigt för oss att ni hela tiden har god insyn i arbetet, och vi stämmer löpande av för att kontrollera att de nya strategierna överensstämmer med era mål.

Om visionen står för det stora orden så bygger målen på mer uppnåeliga och kortsiktiga resultat. Hur många mål man väljer att formulera varierar mellan olika organisationer och verksamheter, men ett tips är att inte överösa de anställda med framtida målbilder. Ett mer belönande upplägg är att kanske nöja sig med ett par mål, som i sin tur kan kompletteras med ett antal delmål. Mål är inte bara ett bra sätt att driva arbetsprocesserna framåt utan har också en belönande och motiverande effekt på de anställda.