Riktning

Riktning – Systemsyn för hållbar framgång och robusthet

Nulägesanalys
– Evidensbaserad systematik för robusthet och resiliens i en organisation

SIQ managementmodell är en excellensmodell för att göra rätt saker på rätt sätt. SIQ Managementmodell syftar till att stärka organisationers förmåga till stabilitet och anpassning. Idag ställs höga krav på organisationer att snabbt ställa om i relation till såväl kunders och intressenters behov som samhälleliga skeenden. 

Actea är medlemmar i SIQ sedan 2021, vi har flera examinatorer/utbildare och samtliga medarbetare har utbildats inom metodiken. I vår nulägesanalys tar vi stöd i SIQ Managementmodell vilket innebär att vi har de tre hörnpelarna i åtanke: Kultur, struktur och systematik när vi arbetar med verksamheten och dess medarbetare. Målet är att skapa en robust och långsiktigt hållbar organisation. 

Kunder och intressenter: Vilka finns vi till för? Vad levererar vi?
Ledning: Vad är vårt uppdrag?
Medarbetare: Vilka är våra viktigaste resurser och vad kan de?
Verksamhetens processer: Vilka är våra huvudprocesser?
Ständiga förbättringar och innovationer: Hur arbetar vi för en fortsatt robust, modern och effektfull verksamhet?

Med de tre hörnpelarna kopplat till vår metodik för förändringsledning ser vi att vi på ett professionellt och lyhört sätt kan skapa mätbara positiva effekter för er organisation, i sin helhet.

SIQ Actea

Genomförandestöd – vi ser till att det händer

Många organisationer är medvetna om sitt nuläge genom otaliga nulägesanalyser och utredningar. De kanske också har en tydlig vision och målbild som önskas nå. Det som ibland saknas är kraft att genomföra de åtgärder, aktiviteter eller projekt som krävs för att nå dit.

Vårt genomförandestöd för kvalitetsförbättringar erbjuder vägledning, praktiskt och faktiskt stöd för att hjälpa organisationer att implementera och kvalitetssäkra baserat på redan utförda nulägesanalyser. Acteas konsulter arbetar både med kunskap utifrån ett helhetsperspektiv och med metoder för ständiga förbättringar som säkerställer kvalitet i genomförandet. Helhetsperspektivet får vi från områdena i SIQ managementmodellen: Kultur, Struktur och Systematik, eller vår egna Effekttriangel: Riktning, Kultur och Struktur.

Vi kan hjälpa er med framtagande av en genomförandeplan samt genomförande och implementation av era aktiviteter, smått som stort:
• Genomföra punktinsatser och hantera t.ex. identifierade ”lågt hängande frukter”
• Strukturera nuläget och ta fram en handlingsplan baserat på genomförda analyser och utredningar
• Vara coachande stöd och bollplank åt er i genomförandet
• Beroende på omfattning och ert behov kan vi axla roller som verksamhetsutvecklare, projektledare, uppdragsledare eller koordinator

Genom att tillvarata på medarbetarnas fulla potential stimuleras kreativitet och innovation. Förståelsen för människan och de vi möter gör att vi kan vara katalysator, skapa energi och motivation under genomförandet. Vi ser kopplingen mellan ledning och medarbetare för att fler ska bidra.

Identifiera era Silent Killers och skapa hållbar framgång

Forskning av Professor Emeritus Michael Beer och hans kollegor från Harvard Business School visar på sex återkommande problemområden som hindrar organisationer från att fungera optimalt. Dessa kallas de sex ”Silent Killers”. Några är nog bekanta – som att organisationen verkar i silos eller att kommunikationen inte fungerar som den ska – men de andra kanske inte är lika självklara att upptäcka utan en strukturerad genomgång. 

Silent Killer är en workshop designad för lednings- eller arbetsgrupper. På ett enkelt och intuitivt sätt leds ni genom hela processen från att förstå modellen Silent Killers till att utvärdera er egen situation och komma fram till vad som måste göras. Ni går från teori till aktivitet i ett svep. Allt i en plattform, tillgänglig online på datorn eller i mobilen. 

Sedan resultaten publicerades första gången har man 100-tals gånger påvisat vikten av att organisationer adresserar sina ”SilentKillers”. Workshopen har genomförts i traditionellt format och nu digitalt på företag och organisationer runt om i Sverige och världen.

Med vår mångåriga erfarenhet inom organisation- och verksamhetsutvecklingen kan Actea stötta er genom att:
• Facilitera och guida er i processen och genomförandet
• I kombination av våra kompetenser och erfarenheter från olika branscher och inom områden struktur, kultur och riktning bidra till djupanalys
• Ta datadrivna beslut utifrån gruppens bedömning av nuläget
• Skapa en tydlig nulägesbild i det fortsatta förbättringsarbetet

Genom Silent Killers evidensbaserade och systematiska metod stöttar vi er i att stärka ert strategiska arbete och öka kraften i ert genomförande.