Title Image

STABSMETODIKUTBILDNING

När kommunens verksamhet utsätts för olika typer av händelser är en väl fungerande stabsmetodik avgörande för att krishanteringen ska bli så strategisk och effektiv som möjligt. Samverkan och samordning är centralt i krishantering och då krävs det att de olika aktörerna har ett gemensamt språk med gemensam terminologi samt gemensamma styrdokument såsom region Skånes ’Riktlinjer för regional samverkan och ledning vid samhällsstörning´. Stabsmetodiken som kommer att undervisas är den metodik som är fastställd av kommunen som bygger på Länsstyrelses riktlinjer.

Målet är att möjliggöra ett tydligt och strategiskt krisarbete inom och mellan de olika förvaltningarna men även med externa aktörer genom effektiv samverkan utifrån gemensamma grunder.

Utbildningen syftar till att utveckla deltagarnas kunskap och kompetens i form av kommunens stabsmetodik samt verktyg för att kunna arbeta i stab i den egna organisationen. Fokus ligger på grundläggande förståelse för stabsarbete samt kommunens egen stabsmetodik. Målet med utbildningen är att deltagarna ska ha en gedigen kunskap och färdighet att arbeta i stab, behärska utmaningarna genom att arbeta utifrån planen för extraordinära händelser samt att på ett effektivt och korrekt sätt utvärdera både upprättade styrdokument samt genomfört arbete utifrån fastställda rutiner.

Utbildningsinsatserna kommer att ha som utgångspunkt i den upprättade övnings- och utbildningsplanen för regionen.

För ett effektivt lärande kompletteras de teoretiska momenten med praktisk övning.

Moment som kommer ingå i utbildningen

 • Stabens organisation, mandat och syfte
 • Regional samverkan och ledning vid samhällsstörning i enlighet med satta riktlinjer
 • Principer för stabsarbete
 • Samverkan och ledning
 • Ansvarsprincipen, Närhetsprincipen och likhetsprincipen
 • Samhällets skyddsvärden
 • Beredskapslägen
 • Stress och dess påverkan vid beslutsfattande
 • Gruppdynamik
 • Syfte, mandat och organisation
 • Ansvar och roller
 • Praktiska och tekniska verktyg
 • Processer
 • Aktör och samverkansanalys
 • Spridning och beslut och information
 • Kommunikation
 • Beslutprocesser

graph

Moment som praktiseras genom övning

 • Övning i beslutsfattande samt roller
 • Övning i kriskommunikation
 • Övning i lägesrapportering
 • Övning i upprättande av samlad lägesbild samt vägval
 • Övning i loggning
 • Övning på upprättande av dokument i form av användande av befintliga mallar
 • Övning att hantera upprättade checklistor
 • Övning i samverkan

Syftet med övningen är att hantera de olika momenten i stabsmetodiken och återgå till normalläge.

Förslag på genomförande av utbildningsdag

Dagen inleds med metodutbildning och under eftermiddagen genomförs en kortare övning med utvärdering i enlighet med riktlinjer beskrivna ovan.

Agenda

 • Presentation av deltagare och erfarenhetsutbyte (I detta moment är det bra att lära känna varandra och dela erfarenheter (gruppdynamik)
 • Stabsmetodik
 • Under krisen
 • Efter krisen
 • Övning

Anmäl dig här eller fråga om mer information

   

  Sidan skyddas av reCAPTCHA.
  Integritetspolicy. Användarvillkor.