Title Image

Tjänster – managementkonsulter

Så här arbetar vi på Actea

Effekttriangeln

Effekttriangeln beskriver den samverkan riktning, kultur och struktur måste ha i verksamheten för att leverera värde och utvecklas över tid. Dessa tre grundbultar är avgörande för att lyckas skapa hållbara och effektfulla verksamheter.

STRUKTUR
RIKTNING
KULTUR

SÅ HÄR ARBETAR VI PÅ ACTEA

Effekttriangeln

Vår modell för förändringsarbete har vi valt att kalla för Effekttriangeln. Vi grundar modellen på forskning, fakta samt vår gedigna erfarenhet från våra tidigare utvecklings- och förändringsuppdrag.

Modellen genererar värde för våra uppdragsgivare inom offentlig sektor, försvar och näringsliv. Samspelet mellan triangelns olika beståndsdelar, kultur, struktur och riktning är avgörande för maximera effekten av vårt förändringsarbete.

Riktning – innebär att vi fokuserar på Er vision, mål, strategier och organisation för att öka förståelsen för hur ledningsgruppen som funktion på bästa sätt ska kunna förmedla tydlighet, enighet och riktning ut i organisationen men även få samsyn och ökad förståelse för varandras utmaningar ur ett organisatoriskt perspektiv.

Kultur – innebär att vi fokuserar på hur ledningsgruppen samarbetar, vilka värderingar som ska vara vägledande för samarbetet, hur dialogen kan utvecklas och hur agerande och attityder både utifrån individ som grupp kan ha positiv eller negativ påverkan på helheten. Arbetet inkluderar workshops och övningar i grupp och individuellt.

Struktur – innebär att vi fokuserar på vilka arbetssätt, processer och stödsystem som verksamheten har idag och vilka resultat man uppnår kopplat till detta. Här kan fokus handla om hur man fattar beslut, hur dessa kommuniceras och hur man skapar enhetlighet i processen. Det kan även handla om hur man effektiviserar IT-flöden och stödsystem verksamheten.

Tjänster

Stärk er kompetens och inspirera till förändring

Vårt erbjudande

Vårt erbjudande är att utveckla välmående organisationer som skapar samhällsnytta. Vi börjar ett uppdrag med att helt enkelt lyssna på er. Var ni är idag och vart ni ska. Ofta finns det en differens mellan vilja, förmåga och mål. Redan då brukar signalen om förändringsarbete bli tydlig. Den visar att både organisationen, medarbetarna och er dagliga gärning behöver utvecklas. Det är där vi kommer in på djupet.

Vi gillar att arbeta med enkelhet som riktmärke. Och att synkronisera balans och effekt. Det handlar om att ställa in kompassen i rätt riktning och att få er struktur och kultur att trampa upp samma stig. Och självfallet att använda den kompetens som finns – men göra den mycket bättre med hjälp av vår expertis och metodkunskap. Vi använder väl beprövade metoder och tar ärligt samhällsansvar både miljömässigt, socialt och ekonomiskt med respekt för vår omgivning och vår värld.

Tjänster

Effektivisering offentlig sektor | Actea consulting AB

Lorem ipsum

Förändringsledning | Actea consulting AB

Lorem ipsum

Professionell genomlysning av din organisation | Actea consulting AB

Lorem ipsum

ILS - Integrated logistics support | Actea consulting AB

Lorem ipsum

ILS

Professionell it-styrning | Actea consulting AB

Lorem ipsum

Professionell it-upphandling | Actea consulting AB

Lorem ipsum

Ledarskapsutveckling för chefer | Actea consulting AB

Lorem ipsum

Kompetent projektledning sparar resurser | Actea consulting AB

Lorem ipsum

Effektiva strategier | Actea consulting AB

Lorem ipsum

Effektivt tekniskt systemstöd | Actea consulting AB

Lorem ipsum

Effektiv verksamhetsplan | Actea consulting AB

Lorem ipsum

Effektiva strategier för verksamhetsstyrning och planering | Actea consulting AB

Lorem ipsum

Företagets vision och mål | Actea consulting AB

Lorem ipsum

Arbetssätt

Vi tar fram tydliga strategier med realistiska och motiverande mål som går att mäta. Ni får en plan som visar hur ni tar er dit. Vi hjälper ledare och medarbetare att tydliggöra de resurser och förmågor som behövs för att öka förutsättningarna att lyckas. Ni får den medicin som behövs för att uppnå de förväntade resultaten.

Vi skapar strukturer och processer som är ändamålsenliga och lätta att applicera. Ni får förutsättningar som på ett effektivt sätt styr det vardagliga arbetet mot verksamhetens mål. Vi klargör vilka värderingar, attityder och beteenden som är viktiga i er företagskultur. Ni får kvitto på ökad attraktivitet och lättare att behålla de bästa förmågorna. Vi visar att rätt kommunikation är nyckeln till framgång. Ni når fram genom bruset i organisationen.

Våra utbildningar