Utbildningar

Utvecklas åt rätt håll med våra utbildningar

utb-4

Ta organisationen genom en lyckad förändringsprocess

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Står du inför att realisera långsiktiga mål och strategier? Har du behov av att göra en kulturförändring för att nå framtida utmaningar? Ska du utveckla arbetssätt eller införa nya stödsystem i verksamheten? Förändringar kan ha många olika anledningar och syften, det de har gemensamt är att vi behöver göra saker på ett nytt sätt. Genom kunskap och förståelse kan du initiera och driva förändringsarbetet så att det sker i den riktning du vill.

Kontakta Carina Bohm för mer information och möjlighet till en kundanpassad lösning som passar er.

carina.bohm@actea.se


Skapa effekt i vardagen

UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL)

Utvecklande ledarskap (UL) är den svenska modellen av transformational leadership, en av världens mest omfattande ledarteorier. UL är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen, och är också den ledarmodell som forskarna ser bäst kommer klara av att leda 80- och 90-talisterna.

Actea är idag Sveriges ledande utbildningsföretag inom Utvecklande Ledarskap och vi har under många år vidareutvecklat konceptet för att säkerställa att ledare i näringsliv och offentlig sektor får de verktyg och de insikter de behöver för att skapa resultat i det vardagliga ledarskapet.

Kontakta Carina Bohm för mer information och möjlighet till en kundanpassad lösning som passar er.

carina.bohm@actea.seKonsulter för ledningsgruppsutveckling


ljus-eff-ledning

Skapa framgång genom ledningsgruppen

EFFEKTIV LEDNINGSGRUPP

Effektiva och samspelta ledningsgrupper med fokus på affärer är grunden för framgångsrika företag. Målet är att ledningsgruppen skall maximera sin effektivitet i syfte att bli än mer produktiv och öka sin påverkan på lönsamheten.

Den metod vi utgår från har sin grund i aktuell forskning kring hur effektiva ledningsgrupper arbetar. Metoden är väl beprövad och har en positiv påverkan på effektivitet och resultat.

Kontakta Carina Bohm för mer information och möjlighet till en kundanpassad lösning som passar er.

carina.bohm@actea.seSTABSMETODIKUTBILDNING

När kommunens verksamhet utsätts för olika typer av händelser är en väl fungerande stabsmetodik avgörande för att krishanteringen ska bli så strategisk och effektiv som möjligt. Samverkan och samordning är centralt i krishantering och då krävs det att de olika aktörerna har ett gemensamt språk med gemensam terminologi samt gemensamma styrdokument såsom region Skånes ’Riktlinjer för regional samverkan och ledning vid samhällsstörning´. Stabsmetodiken som kommer att undervisas är den metodik som är fastställd av kommunen som bygger på Länsstyrelses riktlinjer.

Kontakta Carina Bohm för mer information och möjlighet till en kundanpassad lösning som passar er.

carina.bohm@actea.seutb-4