Title Image

Utvecklande aktivt medarbetarskap leder till bättre resultat

Utvecklande aktivt medarbetarskap leder till bättre resultat

Det finns otaliga sätt att styra ett företag eller en organisation. Det traditionella sättet att driva en verksamhet är att ha formella ledare, chefer, som har ansvar för att ta viktiga beslut. Detta kan i sin tur betyda att cheferna blir en flaskhals i verksamheten eftersom information måste gå via chefen innan ett beslut kan tas och något kan hända. Det kan även hända att verksamheten blir toppstyrd och att beslut tas ”över huvudet” på de vanliga arbetarna. Detta kan uppfattas som att ledningen struntar i personalen och att de tar orealistiska och i vissa fall absurda beslut som ingen förstår sig på.

Det finns olika sätt att förbättra situationen på arbetsplatsen, bland annat genom att introducera medarbetarskapet.

Vad är medarbetarskap?

Medarbetarskap går ut på att skapa en organisation och en företagskultur där medarbetarna kan ta initiativ och agera på ett självständigt sätt. Det betyder inte att chefer försvinner, snarare att deras formella roll suddas ut till förmån för ett större ansvarstagande hos individen.

Denna typ av ledarskap handlar till stor del om att alla medarbetare har ett eget ansvar att utföra sina uppgifter på bästa sätt och även förbättra verksamheten så gott det går. Alla ska ansvara för att förbättra förutsättningarna för sig själva, för medarbetarna och för målgruppen. Med hjälp av medarbetarskapet kan en organisation skapa de interna förutsättningar som krävs för att personalen på egen hand kan ta initiativ för att driva förändring.

Medarbetarskap ger mer effektiva verksamhetsprocesser

När ett företag eller en organisation börjar med ett utvecklande och aktivt medarbetarskap blir chefens roll lite annorlunda. Istället för att beslut tas från toppen så kommer de från arbetarna själva. När medarbetarna själva har möjlighet att förändra sina förutsättningar på arbetet blir de inte bara mer engagerade, förändringarna leder snabbt till bättre resultat.

Strategier för utvecklandet av aktivt medarbetarskap

För att överhuvudtaget kunna börja med denna typ av ledarskapsstil behöver organisationskulturen se ut på ett visst sätt. Kulturen inom ett företag eller en organisation kan definieras som personalens beteende gentemot varandra, ledningen och kunden samt beteendet vid olika utmaningar och händelser. Kulturen bildas av både organisationens värderingar och agerande.

För att aktivt medarbetarskap ska fungera behöver ledningen ta hänsyn till medarbetarna och visa att alla personer kan påverka och utveckla verksamheten. Hur detta ser ut i praktiken beror på själva verksamheten. Tanken är att medarbetarna ska kunna föra en dialog med ledningen och att ledningen ska vara mer delaktig i vardagen. Hur kommunikationen sköts kan variera, från lediga fikaraster till regelbundna möten där viktiga punkter tas upp. Det är alltid bra att även ha någon form av återkopplingsprocess där tidigare beslut kan utvärderas och eventuellt omvärderas.

Fördelar med ett aktivt medarbetarskap

Ett utvecklande och aktivt medarbetarskap har många fördelar. Först och främst så leder det till en plattare organisation där ledningen är mer medvetna om verksamhetens realitet. De får bättre underlag för att kunna ta beslut. Själva beslutsfattandet hamnar även hos fler händer när alla i personalstyrkan har ett ansvar att utveckla verksamheten. Om denna demokratiska process används på ett effektivt sätt blir organisationen mer flexibel och bättre lämpad att möta plötsliga problem och utmaningar.

En annan stor fördel är att personalen blir gladare. Möjligheten att kunna påverka det egna arbetet och den egna situationen har visat sig vara en viktig faktor när det kommer till arbetarnas glädje på arbetsplatsen.

Ta ansvar med medarbetarskap

Svaret på frågan ”Vad är medarbetarskap” är komplicerat. Det finns flera sätt att introducera detta till den egna organisationen. Ett av de bästa sätten är att ta kontakt med ett företag som erbjuder utbildningar inom just detta område. På så sätt kan en konsult initiera förändringsprojektet och se till att det faktiskt händer något. Det är alltid bra att undersöka referenscase innan du tar in konsulttjänster. Detta ger dig möjlighet att se hur tidigare uppdrag sköts.