Title Image

Värdegrund och företagskultur – utveckla företaget inifrån

För att kommunicera en sund och positiv företagskultur krävs genomarbetade värderingar och attityder. Varumärkets identitet hänger direkt samman med kommunikation, arbetsprocesser, moral, samarbete, mångfald och multikultur

Bara genom att ta fram en enhetlig värdegrund blir det möjligt att formulera organisationens mål, riktning och arbetsprocesser. För att värdegrunden ska kunna omsättas även i praktiken krävs dock att samtliga medarbetare informeras om verksamhetens kärnvärden, syfte och riktlinjer. Tack vare grundläggande förståelse och kunskap formas stabila strategier som löper som en röd tråd genom företagets alla olika nivåer. En stor fördel i kommunikationen med exempelvis kunder, partners och leverantörer.

Hur går man då tillväga för att komma vidare i arbetet med etik och företagskultur?
I samarbetet med oss utgår insatserna alltid från Effekttriangeln. En unik arbetsmodell som väcker motivation och engagemang bland samtliga inblandade och på så vis skapar förutsättningar för smidiga förändringsinsatser. Detta oavsett om förändringen omfattar enskilda team eller verksamheten som helhet. Modellen bygger på idén att skapa teamkänsla, etablera kommunikation och stärkta relationer. Alla viktiga redskap för att hitta rätt balans i samspelet mellan verksamhetens struktur, riktning och kultur.

Företagskultur och värderingar

Det spännande med kultur och värdegrundsfrågor är att de inte bara berör ledningsgruppen eller de respektive avdelningscheferna. Tvärtom ger denna typen av mjuka värden bara strategisk effekt om de faktiskt fångas upp av samtliga anställda och inblandade i verksamheten.

Men vad ingår då i detta område? Vilka beteenden handlar det om? Mer konkret berörs faktorer som språk, ämnes- och ordval, vardagligt bemötande, jargong, gränssättning, hierarki och även rent kulturella ingångar. Det sistnämnda ramar in företagets och de anställdas inställning till organisationen som sådan, exempelvis vad gäller öppenhet, relationer och kommunikation.

Detta kommer dock inte av sig självt utan kräver meningsskapande, att chefer och medarbetare faktiskt sätter ord på företagskulturen och dess grundvärderingar. Först då blir det möjligt att skapa ett varumärke med stark identitet och profil.

Läs mer om Actea

Vad är värdegrund?

Hur kommer man då vidare med det värdegrundande arbetet? Till att börja med gäller det att formulera mål och tankar om framtida positionering. Vad vill man uppnå, och på vilka sätt? Nästa steg är att analysera verksamhetens faktiska nuläge och ställa detta mot de olika målen. Hur förhåller sig nuläget till målen och vad måste göras för att de bägge delarna ska samspela på ett bättre sätt. Till detta hör även att ta hänsyn till företagets image och omvärldens bild av bolaget.

En väl genomarbetad företagskultur med enhetliga värderingar utgör själva kärnan i en organisation. På så sätt är det möjligt att bygga en konsekvent, enhetlig och trovärdig verksamhet som också gör det lättare för de anställda att förhålla sig till kunder, ta beslut, samarbeta och hitta rätt roll och rutiner i olika affärsprocesser. Detta effektiviserar i sin tur produktiviteten och stärker företagets tillväxt, vilket i sin tur bidrar till förbättrad motivation bland personalen.

Actea – för bestående resultat

Vi på Actea har erfarenheten och kompetens för just era behov. Våra tjänster riktar sig till alla typer av företag som behöver hjälp med att effektivisera hela eller delar av sin verksamhet. Oavsett vad ni behöver hjälp med så guidar vi er organisation genom alltifrån planering via genomförande och uppföljning – för bestående resultat. Kontakta oss gärna för mer information om verksamhetsstyrning, projektledning, transformation ledarskap, IT-upphandlingar och liknande.

    KONTAKTA OSS

    SKICKA ETT MEDDELANDE

     

    Sidan skyddas av reCAPTCHA.
    Integritetspolicy. Användarvillkor.