Vi utvecklar, organiserar och strukturerar verksamheter

Actea jobbar med transformering

Vi utvecklar, organiserar och strukturerar verksamheter

Lifta med oss!

Vet ni vart ni ska? Är ni på väg åt rätt håll?

Vi erbjuder lift på färden!

Välj mellan våra tre tjänsteområden:

Ledning & Styrning

Ledarskap

Verksamhetsspecifik utveckling

Vi ser att det ofta finns en differens mellan nuläge, förmåga, vilja och mål. Det är då signalen om förändring blir tydlig. Den visar att både organisationen, medarbetarna och er dagliga gärning behöver utvecklas.

Det är där vi kommer in på djupet.

Vi tar fram strategier med realistiska och motiverande mål som går att mäta.

Ni får en plan som visar hur ni tar er dit.

Vi hjälper ledare och medarbetare att se resurser och förmågor för att lyckas.

Ni får kartan som leder er dit.

Vi skapar strukturer och processer som är lätta att jobba i.

Ni får förutsättningar som styr arbetet mot verksamhetens mål.

Vi klargör värderingar, attityder och beteenden i er företagskultur.

Ni får kvitto på attraktivitet och lättare att behålla de bästa förmågorna.

Vi visar att rätt kommunikation är nyckeln till framgång.

Ni når fram genom bruset i organisationen.

Transformativt ledarskap

Visionsarbete, målstyrning, ledningsgruppen påverkan på inriktning och resultat, ledarskapsinsatser för att skapa högpresterande arbetssätt, effektiviseringsåtgärder i verksamheten och organisationsstrukturer som skapar genomförandekraft.

Utmaningarna är många för dagens ledare och resurserna är knappa.

Vi har en samlad expertis inom kunskaps- och kompetensområdet som kallas för Verksamhets- och Organisationsutveckling.

 

Uppdragsgivarna förväntar sig effekt och tillförande kompetens. Därför arbetar vi med att utveckla kunskapsföretaget. Det bedrivs forskning inom ledarskapsområdet, det arbetas med kompetensteam inom ledning & styrning och det bedrivs erfarenhetsutbyte och innovationsträffar med beslutsfattare från såväl näringsliv som offentlig sektor.

Samtliga erfarna konsulter har egen ledarerfarenhet och i snitt 15 år som konsult inom området. Detta innebär en gedigen marknadsanpassad grund att stå på och detta i kombination med den kunskapsinriktade utveckling företaget bedriver ger uppdragsgivarna det stöd som efterfrågas i form av rådgivning, expertstöd, projektledning och utbildning.

Vid ingången av januari 2016 visade marknaden sitt stöd för vår inriktning när vi passerade 30 stycken vunna ramavtal med större organisationer, såväl inom näringsliv som offentlig sektor.

Led och styr rätt i transformeringen

Vision, Mål, Strategi, Organisation

Acteas uppdrag inom Ledning & Styrning omfattas ofta i att genomföra olika former av genomlysningar och lägga förslag på förbättringar och genomföra nyttorealiseringar samt stötta med implementeringen av dessa lösningar och förbättringar. Vårt fokus är att alltid skapa optimal effekt i vardagen.

För mer information kontakta Mats Brocker.

Kontakt
ledningostyrning-400x400

Ledarskap viktigt i en föränderlig värld

Ledningsgrupp, Ledare, Grupp, Medarbetare

Vårt specialistområde är att genomföra omfattande ledarutvecklingsprogram och program för ledningsgruppsutveckling. Detta kan ofta omfatta hela organisationers chefer och ledare. Vi stödjer även med medledarskap och medarbetarskap.

För mer information kontakta Mats Brocker.

Kontakt

Utvecklingsarbetet är anpassat och verksamhetsspecifikt

Styrande & stödjande strukturer, Processer och arbetssätt, Digital transformering

Acteas har specialiserat sig på att stötta våra kunder i specifika förändringar som innebär behovs anpassad utveckling och implementera nya funktioner, processer, IT-styrning, underhålls- och logistikfunktioner samt utveckling av organisationen. Dessa områden omfattar strukturella förändringsarbeten.

För mer information kontakta Anders Larsson.

Kontakt
mat-hemmet-400x400
Så här går förändringen till

Förändra med rätt inriktning och fokus

Vi har en egen modell för förändringsarbete. 

Vi kallar den för Effekttriangeln. Den grundar sig på fakta, forskning och erfarenhet från våra utvecklingsuppdrag.

Genom åren har modellen fungerat till belåtenhet för uppdragsgivare inom näringsliv, försvar och offentlig sektor. Vi har sett att samspelet mellan riktning, struktur och kultur är avgörande för att få rätt effekt. Därför har vi baserat vårt förändringsarbete på just det.

effekttriangeln-liten

RIKTNING

 

Vision, affärsidé, långsiktiga mål och strategi.

STRUKTUR

 

Styrmodell, organisation, processer, stödsystem, arbetssätt och rutiner.

KULTUR

 

Ledarskap, medarbetarskap, värderingar, attityder, kultur och beteenden.

Vi utgår från att er situation är tredimensionell och att ni själva väljer var i triangeln ni vill starta förändringen. Utifrån ert val för vi en dialog som utgår från helhetsperspektivet.

Vår tanke med det är att öka medvetenheten om de tre perspektivens påverkan på er utmaning och givetvis att se sambanden mellan dem.

Om vårt uppdrag är kopplat till endast ett av perspektiven ger vi stöd för att se behovet av förändring i de övriga två perspektiven. Det gör vi för att uppdraget ska ge bästa effekt för er. Nyckeln till en lyckad förändring ligger i att få balans i helheten då alla tre perspektiven hänger samman.

På så sätt skapar vi alltid kundnytta.

Våra uppdrag kan utgå från valfri triangelspets. Vilken vill ni börja med?

SÅ FUNGERAR EFFEKTTRIANGELN

Effekttriangeln fungerar så att varje spets symboliserar ett av de tre perspektiven. I mitten av triangeln finns två viktiga framgångsfaktorer för att effekten ska uppstå – Relation och Kommunikation.

Det är genom Relation och Kommunikation som vi kan säkerställa att de tre perspektiven samspelar. De är avgörande för att lyckas genomföra förändringarna på ett framgångsrikt sätt. Relationen mellan ledning och medarbetare, sinsemellan avdelningar och one-to-one, är grundläggande för att få förståelse och vilja till att genomföra en förändring. Om alla arbetar åt samma blir teamkänslan djupare.

Och alla vill ju vara med i framgångsrika team, eller hur?

effekttriangeln-ritad-400x400

RIKTNING

När vi startar ett uppdrag i Riktning tar vi utgångspunkt i att stötta er med att utarbeta långsiktiga planer och säkerställa att grundstrukturerna stödjer de planerna. Samtidigt validerar vi att medarbetarna har förmåga och förhållningssätt att realisera den långsiktiga planen och uppnå målen.

STRUKTUR

När vi startar ett uppdrag i Struktur handlar det oftast om att vår kund har identifierat utmaningar som adresserar ineffektivitet inom sin produktion, underhållsverksamhet, logistikområde, IS/IT-området eller flaskhalsar i sina interna processer eller att organisationen som inte understödjer verksamheten. Då tar vi utgångspunkt i kundens långsiktiga plan och analyser vilken medicin som skall sättas in. Därefter leder eller stödjer vi kunden i förändringsarbetet tills målen är uppnådda.

KULTUR

När vi startar ett uppdrag i Kultur säkerställer våra utvecklingsprogram att chefer och ledare får rätt förutsättningar och förhållningssätt för att möta de långsiktiga planerna. De får kunskap om förändringsledning för att realisera målen. Samtidigt ser vi till att befintliga strukturer säkerställs för att understödja rätt ledar- och medarbetarskap både på kort och lång sikt.

RELATION OCH KOMMUNIKATION

Konkurrenskraftiga strategier, välformulerade målsättningar och strukturerade organisationsförändringar kan misslyckas trots ett grundligt arbete från ledningens sida.

Relationen mellan ledning och medarbetare, sinsemellan avdelningar och one-to-one, är grundläggande för att få förståelse och vilja till att genomföra en förändring. Om alla arbetar åt samma blir teamkänslan djupare. Alla vill vara med i framgångsrika team.

Vi anser att rätta relationer och kommunikationer inom organisationen är avgörande för att lyckas genomföra förändringarna på ett framgångsrikt sätt.

Vill du veta mer om hur vi jobbar eller vad vi kan vi kan erbjuda i din verksamhets situation? Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakta oss