Militär Tullsuspension

Actea bidrar med att skapa processer och rutiner för militär tullsuspension samt säkerställer korrekt och maximal användning av militär tullsuspension hos FMV Internationell Spedition enl. Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar för vissa vapen och militär utrustning.

Som projektledare, tull- och processpecialist är Actea med och leder samt deltar i arbetet med att skapa processer och rutiner som säkerställer att arbetet med Militär Tullsuspension uppfyller alla krav i FMV:s tillstånd för slutanvändning.

Arbetet omfattar även tolkning av tillståndskrav och tullregler samt rapporteringsrutiner för rapportering till Försvarsmakten av överlämnad materiel som står under tullövervakning enligt framtagen full TORO-rutin. Arbetet bestod av att klargöra och ställa krav på FMV:s intygsenhet Militär Tullsuspension för att ge Internationell Spedition rätt förutsättningar i arbetet.

Stödja FMV Internationell Speditions och tidigare även FM Log TpK i arbetet med att ansöka om Tillstånd för Slutanvändning.

Informationsstöd Internationell Spedition Säkerhetsskyddad materiel mm (”Verktygslådan”) 2023. Actea ansvarar för att ta fram stöd till FMV organisation gällande transport och import av materiel i form av vägledningar och utbildningsinsatser. Som projektledare, Tull-, Process- och Logistikspecialist ta fram och säkerställa att FMV organisation har tillgång till korrekt stöd samt erhåller ökad kännedom om transport och import av sin materiel.

Actea skapar och tydliggör den palett av tjänster som FMV Internationell Spedition erbjuder inom områden som nivåtransporter, farligt gods, Incoterms, USA-transporter, tullinformation m.m. Actea skapar även rutiner och mallar för framtagandet av transportsäkerhetsskyddsanalys inför transporter av säkerhetsskyddad materiel. Samt ta fram material och underlag för att publicera och tydliggöra FMV Internationell Spedition tjänster på Insidan.

Kontakta oss för mer information om Actea och hur vi arbetar

Håkan Olofsson
Håkan Olofsson
Affärsområdeschef Försvar
Niclas Ivarsson
Niclas Ivarsson
Affärsområdeschef Försvar