Civil beredskap

Civil beredskap

Bakgrund

Sverige står inför ett flertal samhälleliga utmaningar, en del synliga men de allra flesta osynliga. Av den anledningen behöver samhället öka sin förmåga att hantera oväntade störningar, detta genom att öka sin robusthet. Nationellt pågår ett flertal initiativ i syfte att öka förmågan. Bland annat finns en tydlig inriktning att förbättra den civila beredskapen.  

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skriver i sin Vägledning – Planering för civil beredskap (2023) att planering för civil beredskap handlar om åtgärder som vidtas för att stärka samhällets förmåga att motstå och hantera samhällsstörningar både i fredstid och i krig. Att vara förberedd på det oväntade. Att stärka det robusta samhället för att i en störning kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet.   

Att planera innebär att ställa sig ett antal frågor om vad som kan hända och utmana för att förstå vilka konsekvenser en samhällsstörning kan få och hur vi kan hantera dessa. Utmaningen är att ställa sig dessa frågor i så god tid att en förmåga hinner upprättas för att förebygga eller minska de negativa konsekvenserna av en samhällsstörning. 

Acteas roll  

Actea Consulting har över 20 år arbetat med uppdrag inom Försvarsmakten och Försvarets Materielverk vilket gett en stor erfarenhet och stor förståelse, insikt och kunskap kring försvars- och beredskapsfrågor. Med ett flertal konsulter med en bakgrund inom Försvarsmakten har Actea i affärsområde Försvar samlat en strategisk och operativ kompetens inom området Civil Beredskap.    

Dessutom finns inom affärsområde Management en stor erfarenhet avseende verksamhets- och organisationsutveckling, vilket tillsammans ger en unik kompetens att bidra till utvecklingen av den civila beredskapen. Actea förstår hur och kan bidra till det Robusta samhället.  

Acteas bidrag i uppdrag 

Våra uppdrag har genomförts på lokal, regional samt nationell nivå och Actea har arbetat med såväl det offentliga som näringslivet i utveckling av det Robusta samhället.   

Detta har skett bland annat genom föredrag och seminarier med fokus på kunskap och förståelse för varför vi bygger upp vår civila beredskap. Områden som berörs är bland annat:  

  • Vad innebär en återuppbyggnad av Totalförsvaret och vilka utmaningar finns  
  • Omvärldsläget – Vad påverkar Sverige och vår utveckling  
  • Samverkan nationellt och internationellt. Hur sker det och vilka organisationer är involverade.  
  • Hur påverkas en ny regional indelning av dagens struktur? Vem gör vad, när och hur?  
  • Vad händer lokalt avseende det robusta samhället? På vilket sätt förbereder sig en kommun för det oväntade?  


Utöver ovan bidrar Actea genom stöd och rådgivning avseende:

  • Ledning och styrning, strukturering, planering, stabsmetodik, projektledning  
  • Prioritering av verksamhet och resurser  
  • Riskanalyser, nulägesanalys, kontinuitetsplanering, konsekvensanalys, riskbedömning, kontinuitetsplan, sårbarhetsanalyser, metodutveckling  
  • Utbildning och övningar 

Välkommen att kontakta vår kollega Jonas för mer information!